قبلی
نمایش 51-100 از 224 نتیجه
نمودارهای رگرسیون جزئی

نمودارهای رگرسیون جزئی (Partial Regression Plots)

  به داده‌های این مثال که مربوط به متوسط آلودگی هوا در فصل پاییز برحسب واحد PSI در 21 شهر کشور است، توجه کنید. فایل دیتا این مقاله را می‌توانید از اینجا Partial Regression Plots دریافت کنید. در این بررسی چند عامل موثر …

نمودار احتمال نرمال

نمودار احتمال نرمال Normal Probability Plot در مدل های رگرسیونی

توضیحات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن – انتشارات جامعه‌نگر هر چه نقاط نمودار به خط نیم‌ساز نزدیک‌تر باشند، تبعیت باقیمانده‌ها از توزیع نرمال بیشتر است. اگر نمودار از خط نیم‌ساز انحراف جدی داشته باشد، …

هم خطی

تشخیص هم خطی Collinearity Diagnostics در مدل های رگرسیونی

تشخیص هم خطی با استفاده از دو ابزار و آماره در نرم‌افزار SPSS انجام می‌شود. آن‌ها عبارتند از Tolerance و فاکتور تورم واریانس Variance Inflation Factor (VIF). در ادامه درباره‌ی آن‌ها بیشتر صحبت می‌کنیم.   به داده‌های این مثال که مربوط …

رگرسیون خطی

رگرسیون خطی Linear Regression در نرم‌افزار SPSS

توضیحات مدل رگرسیون خطی برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن مطالعه پیرامون ماهیت رابطه بین کمیت‌ها را تحلیل رگرسیون Regression Analysis می‌گوییم. در واقع دو هدف عمده از بررسی روابط میان کمیت‌ها عبارت است از   …

آنالیز توان رگرسیون

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در رگرسیون خطی

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

آنالیز توان همبستگی جزئی

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز Partial Correlation

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

اندازه اثر رگرسیون

اندازه اثر Effect Size در مدل‌های رگرسیون خطی

من در این مثال می‌خواهیم رابطه رگرسیونی بین میزان آلودگی هوا PSI در 21 شهر کشور را با کمیت‌هایی مانند تعداد کارخانه‌های کوچک و بزرگ، وسایل نقلیه و رتبه وضعیت حمل و نقل عمومی آن شهر، به دست بیاورم. در …

همبستگی جزئی

همبستگی جزئی Partial Correlation در نرم افزار SPSS

همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و ضریب همبستگی مقدار عددی این ارتباط را بیان می‌کند. وقتی از ضریب همبستگی در جامعه صحبت می‌کنیم با مفهوم پارامتری آن روبه‌رو هستیم که آن را با …

آنالیز توان همبستگی اسپیرمن

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز Spearman Correlation

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

آنالیز توان همبستگی پیرسن

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز Pearson Correlation

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

آنالیز توان نسبت مستقل

تحلیل توان و براورد اندازه نمونه در آنالیز Independent-Samples Proportions

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

آنالیز توان نسبت وابسته

تحلیل توان و براورد اندازه نمونه در آنالیز Related-Samples Proportions

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

آنالیز توان نسبت

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز One-Sample Proportion

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

براورد نمونه آنالیز واریانس

آنالیز توان Power Analysis و براورد اندازه نمونه در تحلیل One-way ANOVA

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

آنالیز توان براورد نمونه

آنالیز توان Power Analysis در تحلیل Independent-Samples T Test

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

Power Analysis در نمونه‌های وابسته

آنالیز توان Power Analysis و براورد اندازه نمونه در تحلیل Paired-Samples T Test

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

مقایسه نسبت

آزمون‌های مقایسه نسبت Proportions در نرم‌افزار SPSS

آزمون‌های مقایسه نسبت Compare Proportions Tests با استفاده از نرم‌افزار SPSS به صورت روش‌های تحلیلی زیر انجام می‌شود. البته این کار با استفاده از سایر نرم‌افزارها مانند Minitab نیز قابل انجام است. من در این مقاله به دنبال این هستم …

Power Analysis

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز One-Sample T Test

تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر امکان دارد تفاوت آماری معنی‌داری …

خوشه بندی K-Means

خوشه بندی Cluster K-Means با نرم‌افزار Minitab

از Cluster K-Means برای گروه‌بندی مشاهدات در خوشه‌هایی که ویژگی‌های مشترک دارند استفاده می‌شود. این روش هنگامی مناسب است که شما اطلاعات کافی برای تعیین تعداد خوشه های مورد نیاز خود داشته باشید. لازم به ذکر است که اگر می‌خواهید مشاهدات …

Control Package Test

بازاریابی، مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test

  هنگامی که می‌خواهیم به آنالیز Control Package Test در مطالعات مربوط به بازاریابی و Marketing بپردازیم، توجه به سطوح اندازه‌گیری و یا همان Measurement Level داده‌ها مهم است. در ادامه درباره آن صحبت می‌کنیم. در واقع تعیین این‌که Variable ما …

Quade Nonparametric ANCOVA

آنالیز ناپارامتری کوواریانس Quade Nonparametric ANCOVA در نرم‌افزار SPSS

در تحلیل آماری استنباطی مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. هنگامی که پیش‌فرض‌های آنالیز کوواریانس تایید نمی‌شود، ما از آزمون متناظر ناپارامتری …

نا هم واریانسی

آزمون های ناهم‌ واریانسی Heteroscedasticity Tests در نرم افزار SPSS

در نقطه مقابل هم واریانسی، مفهوم ناهم واریانسی Heteroscedasticity قرار دارد. این مفهوم به معنای عدم ثبات واریانس خطاهای مدل و وابسته بودن Residual ها به Independent Variable است. به تصویر زیر نگاه کنید.   در این گراف‌ها، محور X کمیت مستقل …

آزمون نرمال

آزمون نرمال بودن داده ها Normality Test در نرم افزار SPSS

مهم‌ترین توزیع آماری با نام توزیع نرمال Normal Distribution نامیده می‌شود. اهمیت این توزیع تا بدان حد است که پیش‌فرض انجام بسیاری از تحلیل‌های آماری نرمال بودن داده‌ها، دانسته می‌شود. از آن‌جا که می‌خواهیم نرمال بودن داده‌ها را در بین …

پیش فرض های تحلیل کوواریانس

پیش فرض های انجام تحلیل و آنالیز کوواریانس

در تحلیل آماری استنباطی مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته آنوا ANOVA و همچنین مدل‌های …

تحلیل کوواریانس

آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS

در تحلیل آماری مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته آنوا ANOVA و همچنین مدل‌های رگرسیونی …

Summary Independent-Samples T Test

تحلیل Summary Independent-Samples T Test با استفاده از SPSS

توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن  به عنوان مثال فرض کنید، جدول زیر از آماره‌های توصیفی اندازه کلسترول chol مردان و زنان را در اختیار داشته باشیم. فایل نتایج …

اندازه اثر

اندازه اثر Effect Size در تحلیل‌های مقایسه میانگین با استفاده از نرم‌افزار SPSS

این آزمون‌ها روش‌هایی مانند و در ابعادی گسترده‌تر تحلیل‌هایی LM و یا GLM مانند آنالیز واریانس، کوواریانس، تحلیل‌های Univariate و Multivariate می‌باشند. نکته‌ای که در انجام این تحلیل‌ها وجود دارد این است که این آزمون‌ها به ما وجود یا عدم …

ضریب همبستگی فی و کرامر

ضریب همبستگی C، فی Phi و کرامر Cramer’s V

توضیحات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن به همین‌ترتیب اندازه عددی ضریب همبستگی نزدیک به مقادیر منفی یک به معنای وجود یک ارتباط قوی و وارون است که اندازه‌های عددی دو کمیت در جهت عکس …

نمودار پراکنش

رسم نمودار پراکنش Scatter Plot با استفاده از نرم‌افزار SPSS

توضیحات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن در واقع معمولاً از نمودارهای پراکنش به منظور نشان دادن ارتباط و یا عدم ارتباط و وابستگی میان دو یا چند مجموعه از داده‌ها استفاده می‌شود. نمودارهای پراکنش …

ضریب همبستگی کندال

ضریب همبستگی کندال Kendall’s Tau-b در نرم افزار SPSS

توضیحات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن به همین‌ترتیب اندازه عددی ضریب همبستگی نزدیک به مقادیر منفی یک به معنای وجود یک ارتباط قوی و وارون است که اندازه‌های عددی دو کمیت در جهت عکس …

داده های موثر

یافتن نقاط تاثیرگذار یا داده‌های موثر Influence Statistics در تحلیل رگرسیونی

توضیحات داده‌های موثر Influence Data برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن   داده‌های موثر هنگامی که در یک مدل رگرسیونی وارد می‌شوند تاثیری شدید بر روی ضرایب رگرسیونی خواهند داشت به نحوی‌که اگر آن‌ها را از …

دوربین واتسن

آزمون دوربین واتسن Durbin-Watson و تشخیص موردی Casewise diagnostics

توضیحات آزمون دوربین واتسن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن در این‌حالت گفته می‌شود داده‌ها دارای خودهمبستگی Autocorrelation با یکدیگر هستند. در این‌صورت استفاده از مدل رگرسیون خطی با اشکال همراه خواهد بود. با استفاده از …

رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی Hierarchical Multiple Linear Regression

  این تحلیل معمولاً به منظور کنترل آماری کمیت‌های خاص انجام می‌شود، تا ببینیم که آیا افزودن Variableها به چه اندازه توانایی مدل جهت پیش‌بینی درست را بهبود می‌بخشد. همچنین هدف دیگر ما از این تحلیل آماری، بررسی اثر تعدیل …

Postal Codes Response Rates

بازاریابی، نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate

این تکنیک از نتایج یک کمپین قبلی برای محاسبه نرخ پاسخ کدپستی Postal Codes Response Rate استفاده می‌کند. این نرخ‌ها را می‌توان برای هدف قرار دادن کدهای پستی خاص در کمپین‌های آینده استفاده کرد.   هنگامی که می‌خواهیم به آنالیز Postal …

Composite Variables

کمیت‌های ترکیبی Composite Variables در نرم‌افزار SPSS

  به عنوان مثال فرض کنید پرسشنامه‌ای شامل 40 سوال است، با این‌حال ما نمی‌خواهیم بر روی تک‌تک سوالات آنالیز کنیم، بلکه می‌خواهیم این 40 سوال را به چند شاخص و مفهوم کلی تبدیل کرده و سپس تحلیلی مانند رگرسیون …

Dummy Variables

کمیت‌های ساختگی Dummy Variables در نرم‌افزار SPSS

  این مطلب، به این دلیل است که کمیت‌های مستقل اسمی و رتبه‌ای، نمی‌توانند مستقیماً وارد یک تحلیل رگرسیون چندگانه شوند. بلکه باید به کمیت‌های ساختگی تبدیل شوند. البته ما معمولاً کمیت‌های رتبه‌ای را می‌توانیم به عنوان کمیت طبقه‌‌‌‌‌بندی شده …

Relationship Maps

نقشه‌های ارتباط Relationship Maps با نرم‌افزار SPSS

نقشه‌های ارتباط جهت تجسم داده‌ها در ورژن SPSS 28 معرفی شده‌اند. کاربران اکنون می‌توانند به صورت بصری رابطه بین کمیت‌ها را بر مبنای ضخامت خط ارتباط و اندازه نشانگر بین آن‌ها، بررسی کنند. ما در این مقاله قصد داریم به …

وزن دهی

وزن دهی موردها و مشاهدات Weight Cases در نرم‌افزار SPSS

توضیحات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر   بر اساس این مفهوم تلاش می‌شود به نرم‌افزار، تکرار حالت‌ها فهمانده شود. به عنوان مثال در جدول زیر که مربوط به میزان تحصیلات مادران و …