گراف پد

کامل‌ترین مجموعه فارسی زبان آموزش تحلیل‌های آماری

همراه با تخفیف 25 درصد ویژه بهار 1403

iconspace_Computer_54px-512

ویدئو، اسلاید و مثال

160 ساعت، 1910 صفحه، 520 مثال
iconspace_Diploma_54px-512

ارسال مجموعه

بر روی فلش 64GB
هزینه 4420 هزار تومان
با تخفیف 3520 هزار تومان
iconspace_Case_A-512

دانلود مجموعه

بلافاصله دانلود کنید
هزینه 3720 هزار تومان
با تخفیف (2710 هزار تومان)

مطالب مجموعه آموزش تحلیل‌های آماری (بخش SPSS)

iconspace_Snowflakes-512

تحلیل توان، براورد تعداد نمونه و اندازه اثر

یافتن اندازه اثر Effect Size در مطالعات
اندازه اثر در مدل‌های رگرسیون خطی
اندازه اثر در مقایسه میانگین و آنالیز واریانس
تحلیل توان در مطالعات میانگین و نسبت
تحلیل توان در مطالعات آنالیز واریانس
Power Analysis در تحلیل‌های آماری
Sample Size Estimation در تحلیل‌ها
اندازه اثر و ارتباط آن با تحلیل توان Power
همبستگی جزئی و به دست آوردن توان مطالعه
براورد تعداد نمونه در آزمون‌های مقایسه‌ای
براورد اندازه نمونه در مطالعه رگرسیونی
به دست آوردن تعداد نمونه در تحلیل‌های همبستگی
رسم منحنی توان Power Curve
iconspace_Sign-512

تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری

آزمون‌های مقایسه پارامتری تی و آنوا
آزمون‌های مقایسه درصد و نسبت Proportion
پیش فرض‌های انجام آنالیز واریانس
آزمون های ANOVA Welch و Brown-Forsythe
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
آزمون‌های مقایسه یک، دو و چند نمونه‌ای
تحلیل Summary Independent-Samples
انواع تحلیل‌های ناپارامتری و کاربرد آن
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها و مشاهدات
تبدیل داده‌های غیر نرمال به داده‌های دارای توزیع نرمال
من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال، مک نمار و فریدمن
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512

مدل‌های رگرسیون خطی ساده و چندگانه

پیش فرض‌های تحلیل رگرسیون خطی
Selection Variable در مدل های رگرسیونی
انتخاب روش‌های ورود کمیت‌های مستقل به مدل رگرسیونی
نمودارهای رگرسیون جزئی Partial Regression Plots
تشخیص هم خطی Collinearity Diagnostics
نمودار احتمال نرمال Normal Probability Plot
نقاط تاثیرگذار یا داده‌های موثر Influence Statistics
آزمون دوربین واتسن Durbin-Watson
تشخیص موردی Casewise diagnostics در رگرسیون
رگرسیون حداقل مربعات معمولی Ordinary Least Squares regression (OLS)
رگرسیون حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares Regression (PLS)
رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی Hierarchical Multiple Linear Regression
iconspace_Calipers_54px-512

مدل‌های رگرسیون غیرخطی

مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترها
نسبت بخت و ضرایب نمایی OR
ارزیابی مناسبت مدل‌های غیرخطی
فرضیه آماری ضرایب در رگرسیون لجستیک
براورد پارامترهای مدل در رگرسیون غیرخطی
پیش‌بینی در مدل‌های رگرسیونی غیرخطی
براورد احتمال رخداد پیشامد در تمام داده‌ها
براورد منحنی Curve Estimation رگرسیونی
نقشه‌های ارتباط Relationship Maps
Classification Table و یافتن حساسیت و ویژگی داده‌ها
رگرسیون چندک Quantile Regression
رگرسیون لجستیک باینری Binary Logistic Regression
رگرسیون لجستیک رتبه‌ای Ordinal Logistic Regression
رگرسیون لجستیک چند جمله ای Multinomial Logistic Regression
iconspace_Case_A-512

تحلیل‌های استنباط آماری

تحلیل مدل‌های آمیخته Mixed Model و اثرات تصادفی
خوشه‌بندی و جدول مقادیر اولیه و نهایی خوشه
طراحی آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis
ضریب کاپا، اصلاح توافق کل
نیکویی برازش و سنجش مدل‌های احتمال
مجموعه‌های پاسخ چندگانه Multiple Response Sets
جایگزینی داده‌های گمشده Missing Value و Multiple Imputation
تحلیل عاملی اکتشافی PCA و تحلیل مسیر
برنامه نویسی Syntax در نرم افزار SPSS
Statistics set graphpad.ir

کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی

جدیدترین ورژن SPSS28 و SPSS29 با لایسنس معتبر
محیط نرم‌افزار، ورود و مدیریت داده‌ها
آماره‌های توصیفی و تحلیل فراوانی
کاوش Explore در تحلیل‌های توصیفی
طراحی انواع نمودارها و جداول آماری
نصب افزونه در نرم‌افزار SPSS
طبقه‌بندی و گروه‌بندی داده‌ها
رسم Box Plot و Scatter Plot چندگانه
وزن دهی موردها و مشاهدات Weight Cases
انتخاب موردها Select Cases
ادغام فایل‌ها Merge Files و Split File
کمیت‌های ساختگی Dummy Variables
طراحی کمیت‌های ترکیبی Composite Variables
facebook_photo-512

تحلیل‌های پایایی و پرسشنامه‌ای

تحلیل پایایی Reliability Analysis پرسشنامه‌ها
ضریب آلفا کرونباخ Cronbach’s Alpha
آلفای کرونباخ استاندارد شده
جدول نتایج Item-Total Statistics
ضریب پایایی امگا Omega و نصب افزونه آن
آزمون بازآزمون Test-Retest
ضریب همبستگی درون رده‌ای ICC
انواع مدل‌های و روش‌های محاسبه ICC
Consistency و Absolute Agreement
ماتریس ضرایب همبستگی و کوواریانس
واریانس و پراکندگی بین و درون ارزیابان
iconspace_Abacus_54px-512

همبستگی و سنجش ارتباط

انواع ضرایب همبستگی و ارتباط
ضرایب همبستگی پیرسن، اسپیرمن و کندال
همبستگی بخشی Part Correlation
همبستگی نیمه جزئی Semi-Partial Correlation
همبستگی جزئی Partial Correlation
ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d
ضریب همبستگی C، فی Phi و کرامر Cramer’s V
فواصل اطمینان Confidence Intervals در ضرایب همبستگی
تحلیل نتایج ارتباط و اثرگزاری کمیت‌ها بر یکدیگر
استفاده از نرم‌افزار و انتخاب ضریب همبستگی مناسب داده‌ها
نقشه‌های ارتباط Relationship Maps
آزمون کای دو Chi-Square و مقایسه‌های چندگانه Pairwise Z-Tests
seed-packet-agriculture-garden-gardening-512

تحلیل‌ها و روش‌های GLM

آنالیزهای Univariate و Multivariate
آنالیز واریانس ANOVA و MANOVA
تحلیل کوواریانس s ANCOVA و MANCOVA
پیش فرض های انجام تحلیل و آنالیز کوواریانس
مطالعات اندازه‌گیری با تکرار مکرر RM
تحلیل Repeated Measure چندگانه
آزمون همگنی واریانس و کرویت ماچولی
ماتریس‌های کوواریانس و همبستگی و همگنی آن‌ها
اینتراکشن و میانگین حاشیه‌ای EM Means
برنامه‌نویسی Syntax در آزمون‌های مقایسه‌ای
اثرات ثابت یا تصادفی Fixed Factor or Random Factor
آزمون های ناهم‌ واریانسی Heteroscedasticity Tests
آنالیز ناپارامتری کوواریانس Quade Nonparametric ANCOVA
growth-512

تحلیل‌های بازاریابی Marketing

تحلیل RFM و داده‌های تراکنش Transaction Data
تحلیل RFM و داده‌های مشتریان Customer Data
تحلیل خوشه‌ای Cluster Analysis
پروفایل‌های احتمالی و مستعد Prospect Profiles
نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate
تمایل به خرید Propensity to Purchase
انتخاب تحلیل و مدل‌های بهینه Direct Marketing
مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test
تحلیل فراوانی مجموع دستیابی بدون تکرار TURF Analysis

مطالب مجموعه آموزش تحلیل‌های آماری (بخش Prism)

iconspace_Sign-512

تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری

آزمون‌های مقایسه پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
انواع آزمون‌های تی و آنوا
آنالیز مقدار احتمال انباشته و P-Trend
رسم و تحلیل منحنی راک ROC Curve
حساسیت sensitivity و ویژگی specificity
روش مقایسه بلاند-آلتمن Bland-Altman
growth-512

مدل‌های همبستگی و رگرسیونی

انواع ضرایب همبستگی
طراحی مدل‌های رگرسیون خطی
برازش پارامترهای و معیارهای مدل
ضرایب رگرسیونی و ضریب تعیین
مقایسه شیب‌های هر مدل با یکدیگر
مدل‌سازی با داده‌های حذف شده
رسم انواع گراف‌های همبستگی و پراکنش
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512

تحلیل‌های دوز پاسخ فارماکولوژی

طراحی منحنی دوز پاسخ
براورد پارامترهای IC50 و EC50
تبدیل غلظت به لگاریتم و نرمال کردن پاسخ‌ها
منحنی دوز پاسخ ۴PL و ۳PL
معیارهای مناسب بودن مدل‌های غیرخطی
مقایسه منحنی‌های دوز پاسخ با یکدیگر
رفع ابهام از پارامترهای مدل مبهم
کار کردن با انواع مدل‌های Special
طراحی مدل‌های Bell-Shape و Biphasic
iconspace_Calipers_54px-512

مطالعات Multiple Variables

مدل‌های Multiple Linear Regression
براورد ضرایب رگرسیونی مدل‌های چندگانه
ماتریس همبستگی Correlation Matrix
تحلیل همخطی Multicollinearity
مراحل انجام تحلیل عاملی در نرم‌افزار
گراف‌های Biplot & Proportion of variance
مدل‌های (PCA) Principal Component Analysis
رگرسیون مولفه‌‌های اصلی Principal Component Regression (PCR)
Statistics set graphpad.ir

کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی

مزیت‌های گراف پد نسبت به سایر نرم‌افزارها
پنجره ورودی به نرم‌افزار، انتخاب آزمون‌ها
آشنایی و شروع کار با نرم افزار
شرح منوها، آیکون‌ها و برگه‌ها
نحوه طراحی و ورود داده‌ها
رسم گراف و نمودارهای آماری
فریز کردن نتایج و گراف‌ها
تحلیل‌‌های آماری ویژه داوری مقالات
iconspace_Chart_54px-512

تحلیل‌های گروهی و تکرار مکرر

طرح‌های اندازه‌گیری مکرر Repeated Measures
آزمون‌های تی چندگانه Multiple T Test
هیت مپ Heat Map
آنالیز واریانس دوطرفه و چندطرفه
اینتراکشن در تحلیل‌ آنوا دوطرفه
آزمون‌های مقایسه چندگانه سطری و ستونی
طراحی نمودارهای گروهی و چندگانه
iconspace_Case_D-512

آنالیز بقا و تحلیل‌های احتمالی

رسم منحنی‌های کاپلان مایر
یافتن میانه و درصد بقا
نسبت خطر در تحلیل بقا
پیشامد/مرگ و داده‌های سانسور شده
آزمون دقیق فیشر و کای دو
اندازه اثر و ریسک نسبی
نسبت بخت و اختلاف بین نسبت‌ها
رسم گراف‌های Survival و احتمالی
رگرسیون خطرات متناسب کاکس
iconspace_Abacus_54px-512

تحلیل‌های فراوانی و آشیانه‌ای

تحلیل‌های Parts of whole
درصدهای سطری، ستونی و کل
فراوانی‌های مشاهده شده و مورد انتظار
آزمون مقایسه فراوانی‌ها
آنالیز Nested آزمون T و ANOVA
مقایسه بین زیرستون‌ها با یکدیگر
آزمون‌های Nested Analysis
طراحی نمودارهای آشیانه‌ای

مطالب مجموعه آموزش تحلیل‌های آماری (بخش Minitab)

iconspace_Mycroscope_54px-512

خوشه‌بندی و رگرسیون غیرخطی

رگرسیون لجستیک ترتیبی Ordinal Logistic Regression
رگرسیون لجستیک اسمی Nominal Logistic Regression
نتایج Goodness-of-Fit Tests
جدول Test of All Slopes Equal to Zero
روش گام به گام خوشه‌بندی در نرم‌افزار Minitab
قرار گرفتن هر مشاهده در یک خوشه
خوشه بندی افراد و مشاهدات Observations
روش خوشه بندی Cluster K-Means
تحلیل خوشه بندی کمیت‌ها و ستون‌ها Variables
iconspace_Sign-512

آزمون‌های پارامتری

آزمون‌های مقایسه میانگین و نسبت
تحلیل‌ةای مقایسه انحراف معیار و واریانس
one Sample Z Test
One & Two Sample T Test
Paired T Test
One & Two Proportion
One Sample Poisson Rate
Two Sample Poisson Rate
One & Two variance
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512

تحلیل‌های سری زمانی

پیش‌بینی گام بعدی در مدل‌های سری زمانی
آزمون بارتلت همگنی واریانس Bartlett Test
آزمون من-کندال در شناسایی روند داده‌ها Mann-Kendall Test
رسم گراف در تحلیل‌های سری زمانی Time Series Plot
Winters' Method & Fitted Trend Equation
Single Exponential Smoothing
Double Exponential Smoothing
Statistics set graphpad.ir

کار و تحلیل با نرم‌افزار

نمودارهای Pie & Bar ، Histogram ، Line ، Scatter ، Box
آموزش Minitab ، آنالیز واریانس و استفاده از توزیع آماری F
بررسی فرض Homogeneity of Variance test
نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در آزمون نرمال
تعیین و شناسایی داده‌های پرت Outlier Data
عدم برازش Lack of Fit مدل‌های رگرسیونی
Split Worksheet در نرم افزار Minitab
توان آزمون (Power) و براورد اندازه نمونه با Minitab
Sample Size Estimation در انواع مطالعات
iconspace_Schedule_54px-512

طراحی مدل‌های رگرسیونی

طراحی مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه Multiple Regression
فرایند تبدیل یک مدل غیرمعنادار به یک مدل کاملاً معنادار
بهبود مدل رگرسیونی به دست آمده و بالا بردن ضریب تعیین
رسم نمودارهای پراکنش و معادله خط با Minitab
استفاده از منوی Assistant در طراحی رگرسیونی چندگانه
استفاده از نمودارها در نشان دادن مناسبت مدل رگرسیونی
فواصل اطمینان و مقادیر پیش بینی برای معادله خط
تبدیلات کاکس-باکس Cox-Box در نرم‌افزار Minitab
شناسایی موارد باقیمانده‌های بزرگ Large Residuals
growth-512

آنالیز روند در داده‌ها

ارزیابی آنالیز روند در داده‌ها Trend Analysis
آزمون توالی در داده‌ها Run Test
آزمون وجود داده پرت Outlier Test
آنالیز روند و انواع مدل‌های آن
فواصل اطمینان و مقدار احتمال
معادلات آنالیز روند Trend Analysis
آزمون مقایسه میانگین‌ها F Test

سوالی دارید، بپرسید

گراف پد خیلی زود پاسخ شما را می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید.