تحلیل‌های فراوانی و احتمالی

تحلیل پارامتری و ناپارامتری

icon-chart1

مدل‌های خطی و غیرخطی

آموزش دوز پاسخ

تحلیل‌های چندگانه و پیشرفته

icon-prism1

شماره تماس و پیام

09128186605

ایمیل

Support@GraphPad.ir

تماس و مشاوره با گراف پَد

گراف پد

نام برخی از تحلیل‌ها و نمودارها

 

 • گراف‌های مدل رگرسیون خطی، مقایسه شیب‌ها در هر مدل
 • آنالیز واریانس دوطرفه ترتیبی و تکرار مکرر Two-way ANOVA Ordinary & RM  
 • انواع آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری مستقل و وابسته در نمونه‌های یک و چندگانه
 • آنالیزهای P-value انباشته و یافتن q-value در مطالعات مقایسه‌ای
 • انواع نمودارهای Real Time PCR و ارایه تحلیل‌های آماری
 • مطالعات Multiple شامل Multiple Regression و Correlation Matrix
 • مدل‌های غیر خطی دوز – پاسخ Dose – Response منحنی دوز پاسخ ۴PL و ۳PL
 • مدل‌های دوز پاسخ Stimulation و Inhibitor، فواصل اطمینان و انحراف از معیار در مدل
 • معادلات EC50 shift ،five parameter ،ECanything ،Biphasic و Bell-shaped
 • مدل‌های غیرخطی Enzyme Kinetics و براورد پارامترهای Km و Vmax
 • سطح زیر منحنی در گراف‌های دوز پاسخ، تحلیل AUC، اهمیت تعداد تکرار پاسخ
 • انواع پارامترهای منحنی دوز – پاسخEC50 ،IC50، Bottom ،Top و HillSlope
 • تبدیل غلظت به لگاریتم غلظت، فرایند نرمال کردن داده‌های پاسخ و دلایل آن
 • نتایج دوز پاسخ فرض صفر و جایگزین، نیکویی برازش و شاخص اطلاع آکائیک AIC
 • محدود کردن منحنی دوز پاسخ و به اشتراک گذاری پارامترها در مدل دوز پاسخ
 • مبهم بودن نتایج در مدل دوز – پاسخ، رفع ابهام در تحلیل منحنی‌های دوز پاسخ
 • معادله ریاضی و رسم گراف پس از رفع ابهام مدل، رفع مشکل. عدم براورد فواصل اطمینان
 • سطح زیر منحنی در گراف‌های دوز پاسخ، چک لیست و مراحل گام به گام در تحلیل
 • مقایسه پارامترها و منحنی‌های دوز – پاسخ با یکدیگر تحت فرض صفر و مقابل
 • ارایه تحلیل و رسم انواع نمودارهای T Test Independent & Paired
 • یافتن ICF و ECF دلخواه در طرح‌های مهارکنندگی و تحریک‌پذیری
 • ارتباط بین آزمون T و مدل دوز پاسخ، استفاده از تحلیل ANOVA
 • نمودارهای Column ، One & Two-Way و تعیین معنی‌داری گروه‌ها
 • انجام مقایسه‌های چندگانه بین گروه‌ها و یافتن اختلاف معناداری
 • رسم گراف‌های Heat Map و یافتن آماره‌های آن در گراف پد پریسم
 • رسم گراف‌های Individual Values و Box and Violin بر داده‌ها
 • نمودارهای Mean/Median & error به همراه اصلاح و ویرایش آن‌ها
 • رسم نمودارهای Summary Data ، Three-Way و Grouped
 • تحلیل عاملی و مولفه های اصلی Principal Component Analysis
 • ارایه انواع گراف‌های Survival و ROC Curve در آنالیز بقا و Log-Rank
 • رسم نمودارهای Nested و Multiple Variables در آزمون‌های همبستگی
 • تحلیل‌های احتمالی Contingency آزمون‌های Chi-square و Fishers Exact Test
 • رسم گراف و نمودارهای آماری تحلیل‌های انجام شده، نوشتن متن و کاراکتر در گراف