اندازه گیری مکرر
23جولای, 2019

ویدئو اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure با SPSS

SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی جداول فراوانی و چندبعدی آماری، انجام آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند …

آزمون های پارامتری
01جولای, 2019

ویدئو. تحلیل‌ها و آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS

SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی جداول فراوانی و چندبعدی آماری، انجام آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند …

تحلیل کوواریانس
29ژوئن, 2019

ویدئو. آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS

آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با نرم‌افزار SPSS در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی می‌باشد. در ویدئو زیر …

پایایی پرسشنامه
26ژوئن, 2019

تحلیل پایایی (Reliability) پرسشنامه در نرم‌افزار SPSS

*** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** تعاریف پایایی و روایی معمولاً در اولین گام‌های تحلیل پرسشنامه دو مفهوم روایی (اعتبار) و تحلیل پایایی پرسشنامه (اعتماد) مورد بحث قرار می‌گیرند. قابلیت پایایی و روایی به عنوان ابزارهای اندازه‌گیری، در جهت مناسب بودن پرسشنامه‌ای که به منظور تحقیق و بررسی موضوعاتی خاص طراحی شده است، …

ورود داده ها به SPSS
24ژوئن, 2019

ویدئو. ورود داده‌ها و شروع کار با نرم‌افزار SPSS

SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی جداول فراوانی و چندبعدی آماری، انجام آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند …

خوشه بندی
22ژوئن, 2019

خوشه بندی داده‌ها (Clustering) در نرم‌افزار SPSS

*** توضیحات خوشه بندی داده‌ها (Clustering) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** هدف از خوشه‌بندی داده‌ها هدف از خوشه بندی داده‌ها آن است که مشاهدات را در گروه‌های متجانس تقسیم کنیم، به گونه‌ای که مشاهدات هر گروه، بیشترین شباهت و مشاهدات گروه‌های مختلف، کمترین شباهت را با هم داشته باشند. در این آموزش به چگونگی انجام تحلیل خوشه …

آنالیز تشخیصی
20ژوئن, 2019

آنالیز تشخیصی (Discriminate Analysis) در نرم‌افزار SPSS

*** توضیحات آنالیز تشخیصی (Discriminate Analysis) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** آنالیز تشخیصی چیست؟ آنالیز تشخیصی که آن را تحلیل ممیزی نیز می‌گویند، همانند رگرسیون خطی چندگانه است، با این تفاوت که کمیت وابسته نه تنها توزیع نرمال ندارد، بلکه یک کمیت رتبه‌ای و یا اسمی با تعداد گروه‌های محدود است. همان‌گونه که می‌دانیم در حالت خاصی …

روش های پیشرفته آماری
16ژوئن, 2019

ضریب کاپا در نرم‌افزار SPSS

توضیحات ضریب کاپا در SPSS براساس داده های پرسشنامه برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر ضریب کاپا چیست؟ ضریب کاپا اندازه‌ای عددی بین 1- تا 1+ است، که هر چه به 1+ نزدیکتر باشد بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم است. اندازه‌های نزدیک به 1- نشان‌دهنده وجود توافق وارون و اندازه‌های نزدیک به صفر عدم توافق را نشان می‌دهد. …

تحلیل با SPSS
10ژوئن, 2019

ویدئو. چه تحلیل‌هایی با SPSS انجام می‌دهیم؟

SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی جداول فراوانی و چندبعدی آماری، انجام آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، مدل‌های غیرخطی پیشرفته مانند …

گروه بندی با SPSS
09آوریل, 2019

گروه‌بندی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS

گروه بندی با SPSS . در نرم‌افزار SPSS داده‌ها و مشاهدات در سه نوع و Measure با نام‌های اسمی Nominal ، رتبه ای Ordinal و عددی Scale قرار می‌گیرند. هنگامی که با داده‌های عددی که دارای اندازه‌های حسابی مثبت، منفی و یا اعشار هستند، مواجه می‌شویم، لزوم دسته‌بندی و دسته‌بندی آن‌ها در چند گروه احساس می‌شود. SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، …

داده های گمشده در SPSS
17نوامبر, 2018

داده های گمشده در SPSS

توضیحات نوشتار آموزشی (Missing Value) داده های گمشده در SPSS برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر داده های گمشده چیست؟ در یک بررسی و مطالعه بسیار اتفاق می‌افتد که مقادیر برخی از کمیت‌ها اندازه‌گیری نشده‌اند و یا قابل اندازه‌گیری و مشاهده نبوده‌اند. به عنوان مثال در یک پرسش‌نامه که از سوال‌شونده درخواست می‌شود اطلاعات شخصی خود را بیان کند، …