Linkedin graphpad

مجموعه به روز شده آموزش نرم‌افزار SPSS

همراه با تخفیف 15 درصد ویژه پاییز 1401

 

iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

75 ساعت
iconspace_Presentation_1_54px-512

اسلاید و مثال

1100 صفحه، 195 مثال
shopping_black_friday_cyber_monday-512

تخفیف مجموعه

15 درصد ویژه پاییز 1401
iconfinder_5362_-_Slack_1313557

شماره تماس و پیام

09128186605
مشاوره آماری

دوست دارم داشته باشم

دانلود و دریافت

     درباره SPSS

SPSS را می‌توان یکی از بهترین نرم‌افزارهای ارایه تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری در علوم اجتماعی، اقتصادی، مدیریت، پزشکی، روانشناسی و بسیاری از مطالعات دیگر دانست. SPSS با ارایه انواع روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری از مقدماتی تا پیشرفته و رسم بسیاری از گراف‌ها و نمودارهای مناسب مقالات و گزارشات علمی و کاربردی، امروزه کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. SPSS با ویژگی‌های منحصر به فرد خود مانند طراحی انواع جداول فراوانی و چندبعدی آماری، محیط کاربری فوق‌العاده، ارایه تحلیل‌های مبتنی بر ستون اعداد، تحلیل‌های اندازه‌گیری مکرر، آنالیز واریانس و کوواریانس در حالت‌های ساده و چندگانه، مدل‌های خطی و غیرخطی، انجام آنالیزهای تشخیصی، اکتشافی و پایایی، شما را از آموختن هر نرم‌افزار دیگری بی‌نیاز خواهد کرد.

iconspace_Computer_54px-512

مشاهده نمونه ویدئوها و آموزش‌ها

علاقمند هستید برخی از ویدئوها و مثال‌های آموزشی را مشاهده کنید.
iconspace_Paper_54px-512

دریافت بروشور

این مجموعه محصول ویژه گراف پد و هدیه پاییز 1401 به شماست.
iconspace_Diploma_54px-512

ارسال مجموعه SPSS

مجموعه شامل چهار DVD برای شما در تهران پیک و به شهرستان با پست پیشتاز، ارسال خواهد شد.
هزینه 1850 هزار تومان
همراه با تخفیف 15 درصد پاییز 1401 (1570 هزار تومان)
iconspace_Chart_54px-512

دانلود مجموعه SPSS

تمام فایل‌ها را می‌توانید به صورت دانلود دریافت کنید. مجموعه بلافاصله برای شما ایمیل می‌شود.
هزینه 1440 هزار تومان
همراه با تخفیف 15 درصد پاییز 1401 (1220 هزار تومان)

مطالب مجموعه آموزش نرم‌افزار SPSS

iconspace_Snowflakes-512
تحلیل توان، براورد تعداد نمونه و اندازه اثر
یافتن اندازه اثر Effect Size در مطالعات
اندازه اثر در مدل‌های رگرسیون خطی
اندازه اثر در مقایسه میانگین و آنالیز واریانس
تحلیل توان در مطالعات میانگین و نسبت
Power Analysis در تحلیل‌های آماری
Sample Size Estimation در تحلیل‌ها
اندازه اثر و ارتباط آن با تحلیل توان Power
همبستگی جزئی و به دست آوردن توان مطالعه
براورد اندازه نمونه در مطالعه رگرسیونی
به دست آوردن تعداد نمونه در تحلیل‌های همبستگی
رسم منحنی توان Power Curve
iconspace_Sign-512
تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های مقایسه پارامتری تی و آنوا
آزمون‌های مقایسه درصد و نسبت Proportion
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
آزمون‌های مقایسه یک، دو و چند نمونه‌ای
تحلیل Summary Independent-Samples
انواع تحلیل‌های ناپارامتری و کاربرد آن
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها و مشاهدات
تبدیل داده‌های غیر نرمال به داده‌های دارای توزیع نرمال
من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال، مک نمار و فریدمن
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512
مدل‌های رگرسیون خطی ساده و چندگانه
Selection Variable در مدل های رگرسیونی
انتخاب روش‌های ورود کمیت‌های مستقل به مدل رگرسیونی
نمودارهای رگرسیون جزئی Partial Regression Plots
تشخیص هم خطی Collinearity Diagnostics
نمودار احتمال نرمال Normal Probability Plot
نقاط تاثیرگذار یا داده‌های موثر Influence Statistics
آزمون دوربین واتسن Durbin-Watson
تشخیص موردی Casewise diagnostics در رگرسیون
رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی Hierarchical Multiple Linear Regression
iconspace_Calipers_54px-512
مدل‌های رگرسیون غیرخطی
مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترها
نسبت بخت و ضرایب نمایی OR
ارزیابی مناسبت مدل‌های غیرخطی
فرضیه آماری ضرایب در رگرسیون لجستیک
براورد پارامترهای مدل در رگرسیون غیرخطی
پیش‌بینی در مدل‌های رگرسیونی غیرخطی
براورد احتمال رخداد پیشامد در تمام داده‌ها
براورد منحنی Curve Estimation رگرسیونی
نقشه‌های ارتباط Relationship Maps
Classification Table و یافتن حساسیت و ویژگی داده‌ها
رگرسیون لجستیک باینری Binary Logistic Regression
رگرسیون لجستیک رتبه‌ای Ordinal Logistic Regression
رگرسیون لجستیک چند جمله ای Multinomial Logistic Regression
iconspace_Case_A-512
تحلیل‌های استنباط آماری
خوشه‌بندی و جدول مقادیر اولیه و نهایی خوشه
طراحی آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis
ضریب کاپا، اصلاح توافق کل
نیکویی برازش و سنجش مدل‌های احتمال
روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده Missing Value
تحلیل عاملی اکتشافی PCA و تحلیل مسیر
برنامه نویسی Syntax در نرم افزار SPSS
Statistics set graphpad.ir
کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی
محیط نرم‌افزار، ورود و مدیریت داده‌ها
آماره‌های توصیفی مرکزی و پراکندگی
طراحی انواع نمودارها و جداول آماری
نصب افزونه در نرم‌افزار SPSS
طبقه‌بندی و گروه‌بندی داده‌ها
رسم Box Plot و Scatter Plot چندگانه
وزن دهی موردها و مشاهدات Weight Cases
انتخاب موردها Select Cases
ادغام فایل‌ها Merge Files و Split File
کمیت‌های ساختگی Dummy Variables
طراحی کمیت‌های ترکیبی Composite Variables
facebook_photo-512
تحلیل‌های پایایی و پرسشنامه‌ای
تحلیل پایایی Reliability Analysis پرسشنامه‌ها
ضریب آلفا کرونباخ Cronbach’s Alpha
آلفای کرونباخ استاندارد شده
ضریب پایایی امگا Omega و نصب افزونه آن
آزمون بازآزمون Test-Retest
ضریب همبستگی درون رده‌ای ICC
انواع مدل‌های و روش‌های محاسبه ICC
ماتریس ضرایب همبستگی و کوواریانس
واریانس و پراکندگی بین و درون ارزیابان
iconspace_Abacus_54px-512
همبستگی و سنجش ارتباط
انواع ضرایب همبستگی و ارتباط
ضرایب همبستگی پیرسن، اسپیرمن و کندال
همبستگی بخشی Part Correlation
همبستگی نیمه جزئی Semi-Partial Correlation
همبستگی جزئی Partial Correlation
ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d
ضریب همبستگی C، فی Phi و کرامر Cramer’s V
فواصل اطمینان Confidence Intervals در ضرایب همبستگی
آزمون کای دو Chi-Square و مقایسه‌های چندگانه Pairwise Z-Tests
seed-packet-agriculture-garden-gardening-512
تحلیل‌ها و روش‌های GLM
آنالیزهای Univariate و Multivariate
آنالیز واریانس ANOVA و MANOVA
تحلیل کوواریانs ANCOVA و MANCOVA
پیش فرض های انجام تحلیل و آنالیز کوواریانس
مطالعات اندازه‌گیری با تکرار مکرر RM
تحلیل Repeated Measure چندگانه
آزمون همگنی واریانس و کرویت ماچولی
ماتریس‌های کوواریانس و همبستگی و همگنی آن‌ها
اینتراکشن و میانگین حاشیه‌ای EM Means
برنامه‌نویسی Syntax در آزمون‌های مقایسه‌ای
اثرات ثابت یا تصادفی Fixed Factor or Random Factor
آزمون های ناهم‌ واریانسی Heteroscedasticity Tests
آنالیز ناپارامتری کوواریانس Quade Nonparametric ANCOVA
growth-512
تحلیل‌های بازاریابی Marketing
تحلیل RFM و داده‌های تراکنش Transaction Data
تحلیل RFM و داده‌های مشتریان Customer Data
تحلیل خوشه‌ای Cluster Analysis
پروفایل‌های احتمالی و مستعد Prospect Profiles
نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate
تمایل به خرید Propensity to Purchase
مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test

مدرس مجموعه SPSS

ابوالفضل قودجانی
رتبه ۱ آزمون دکترا آمار کشور

نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال)
دارای ایمپکت RG Score = 64.51 در ResearchGate
در رده دو درصد محققان و پژوهشگران برتر ResearchGate

درباره مدرس بیشتر بدانیم

 

سوالات متداول

مجموعه آموزش ویدئویی و تصویری نرم‌افزار SPSS را می‌توانید هم به صورت دانلودی یعنی از روی سایت گراف پد و هم به صورت پیک (در تهران) و یا ارسال با پست پیشتاز به آدرس خودتان، دریافت کنید.

بلافاصله پس از پرداخت، لینک‌های اختصاصی دانلود، برای شما ایمیل می‌شود. همچنین لینک‌های دانلود بر روی سایت گراف پد قرار می‌گیرد. به سادگی و بدون محدودیت می‌توانید با استفاده از لینک‌ها به دانلود قسمت‌های مختلف مجموعه بپردازید.

بله، در صورتی که می‌خواهید DVDها برای شما پست و یا پیک شود، گزینه ارسال پستی را انتخاب کنید. مجموعه با هزینه پستی رایگان به صورت پیشتاز ارسال می‌شود. در تهران نیز با پیک رایگان برایتان فرستاده خواهد شد.

تهرانی یا شهرستانی بودن شما فرقی ندارد. به سادگی از هر نقطه کشور می‌توانید مجموعه را چه به صورت دانلودی و چه به صورت پستی و یا با پیک سفارش دهید. در سفارش دانلودی، مجموعه هم ایمیل شده و هم از روی سایت  گراف پد، قابل دانلود است. در سفارش پستی نیز با پست پیشتاز در شهرستان و پیک در تهران، DVDها برای شما ارسال می‌شود.

بسیاری از تحلیل‌های مقایسه‌ای یک یا چند گروه، میانگین و انحراف معیار، رسم انواع جداول آماری Univariate و Multivariate، تحلیل‌های اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure، انواع آنالیزهای واریانس و کوواریانس ANOVA، MANOVA، ANCOVA و MANCOVA، نرمال کردن داده‌ها، یافتن آماره‌های توصیفی، رسم نمودارهای آماری، طراحی مدل‌های خطی و غیرخطی آماری، انواع آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، مدل‌های غیرخطی لجستیک، آنالیزهای ارتباط و اثرگذاری، رگرسیون و همبستگی، تحلیل‌های احتمالی یک و چندبعدی، آنالیز خوشه‌ای و تحلیل ممیزی، آنالیز تشخیصی، براورد پارامترهای توصیفی و استنباطی، با استفاده از SPSS انجام می‌شود.