کامل‌ترین مجموعه فارسی زبان آموزش نرم‌افزار SPSS

همراه با جدیدترین ورژن 28 و 29 نرم‌افزار SPSS با لایسنس معتبر از دانشگاه همکار گراف پد در کشور کانادا

تخفیف 20 درصد ویژه تابستان

 

iconspace_Computer_54px-512

ویدئو، اسلاید و مثال

92 ساعت، 1100 صفحه، 240 مثال
iconspace_Diploma_54px-512

ارسال مجموعه

بر روی فلش 32GB
هزینه 3420 هزار تومان
با تخفیف(2710 هزارتومان)
iconspace_Case_A-512

دانلود مجموعه

بلافاصله دانلود کنید.
هزینه 2420 هزار تومان
با تخفیف (1910 هزار تومان)

مطالب مجموعه آموزش SPSS

iconspace_Snowflakes-512
تحلیل توان، براورد تعداد نمونه و اندازه اثر
یافتن اندازه اثر Effect Size در مطالعات
اندازه اثر در مدل‌های رگرسیون خطی
اندازه اثر در مقایسه میانگین و آنالیز واریانس
تحلیل توان در مطالعات میانگین و نسبت
تحلیل توان در مطالعات آنالیز واریانس
Power Analysis در تحلیل‌های آماری
Sample Size Estimation در تحلیل‌ها
اندازه اثر و ارتباط آن با تحلیل توان Power
همبستگی جزئی و به دست آوردن توان مطالعه
براورد تعداد نمونه در آزمون‌های مقایسه‌ای
رسم منحنی توان Power Curve
براورد اندازه نمونه در تحلیل‌های همبستگی و رگرسیونی
iconspace_Sign-512
تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری
آزمون‌های مقایسه پارامتری تی و آنوا
آزمون‌های مقایسه درصد و نسبت Proportion
پیش فرض‌های انجام آنالیز واریانس
آزمون های ANOVA Welch و Brown-Forsythe
تحلیل واریانس و مقایسات چندگانه
آزمون‌های مقایسه یک، دو و چند نمونه‌ای
تحلیل Summary Independent-Samples
انواع تحلیل‌های ناپارامتری و کاربرد آن
آزمون‌های نرمال بودن داده‌ها و مشاهدات
تبدیل داده‌های غیر نرمال به داده‌های دارای توزیع نرمال
من ویتنی، ویلکاکسون، کروسکال، مک نمار و فریدمن
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512
مدل‌های رگرسیون خطی ساده و چندگانه
پیش فرض‌های تحلیل رگرسیون خطی
Selection Variable در مدل های رگرسیونی
انتخاب روش‌های ورود کمیت‌های مستقل به مدل رگرسیونی
نمودارهای رگرسیون جزئی Partial Regression Plots
تشخیص هم خطی Collinearity Diagnostics
نمودار احتمال نرمال Normal Probability Plot
نقاط تاثیرگذار یا داده‌های موثر Influence Statistics
آزمون دوربین واتسن Durbin-Watson
تشخیص موردی Casewise diagnostics در رگرسیون
رگرسیون حداقل مربعات معمولی Ordinary Least Squares regression (OLS)
رگرسیون حداقل مربعات جزئی Partial Least Squares Regression (PLS)
رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی Hierarchical Multiple Linear Regression
iconspace_Calipers_54px-512
مدل‌های رگرسیون غیرخطی
مدل رگرسیون لجستیک و براورد پارامترها
نسبت بخت و ضرایب نمایی OR
ارزیابی مناسبت مدل‌های غیرخطی
فرضیه آماری ضرایب در رگرسیون لجستیک
براورد پارامترهای مدل در رگرسیون غیرخطی
پیش‌بینی در مدل‌های رگرسیونی غیرخطی
براورد احتمال رخداد پیشامد در تمام داده‌ها
براورد منحنی Curve Estimation رگرسیونی
Classification Table و یافتن حساسیت و ویژگی داده‌ها
مدل رگرسیون پروبیت Probit و محاسبه میانه دوز کشنده LD50
رگرسیون چندک Quantile Regression
رگرسیون لجستیک باینری Binary Logistic Regression
رگرسیون لجستیک رتبه‌ای Ordinal Logistic Regression
رگرسیون لجستیک چند جمله ای Multinomial Logistic Regression
iconspace_Case_A-512
تحلیل‌های استنباط آماری
تحلیل مدل‌های آمیخته Mixed Model و اثرات تصادفی
خوشه‌بندی و جدول مقادیر اولیه و نهایی خوشه
طراحی آنالیز تشخیصی Discriminate Analysis
ضریب کاپا، اصلاح توافق کل
نیکویی برازش و سنجش مدل‌های احتمال
مجموعه‌های پاسخ چندگانه Multiple Response Sets
جایگزینی داده‌های گمشده Missing Value و Multiple Imputation
تحلیل عاملی اکتشافی PCA و تحلیل مسیر
برنامه نویسی Syntax در نرم افزار SPSS
Statistics set graphpad.ir
کار با نرم‌افزار و تحلیل‌های توصیفی
محیط نرم‌افزار، ورود و مدیریت داده‌ها
آماره‌های توصیفی و تحلیل فراوانی
کاوش Explore در تحلیل‌های توصیفی
طراحی انواع نمودارها و جداول آماری
نصب افزونه در نرم‌افزار SPSS
طبقه‌بندی و گروه‌بندی داده‌ها
رسم Box Plot و Scatter Plot چندگانه
وزن دهی موردها و مشاهدات Weight Cases
انتخاب موردها Select Cases
ادغام فایل‌ها Merge Files و Split File
کمیت‌های ساختگی Dummy Variables
طراحی کمیت‌های ترکیبی Composite Variables
facebook_photo-512
تحلیل‌های پایایی و پرسشنامه‌ای
تحلیل پایایی Reliability Analysis پرسشنامه‌ها
ضریب آلفا کرونباخ Cronbach’s Alpha
آلفای کرونباخ استاندارد شده
جدول نتایج Item-Total Statistics
ضریب پایایی امگا Omega و نصب افزونه آن
آزمون بازآزمون Test-Retest
ضریب همبستگی درون رده‌ای ICC
انواع مدل‌های و روش‌های محاسبه ICC
Consistency و Absolute Agreement
ماتریس ضرایب همبستگی و کوواریانس
واریانس و پراکندگی بین و درون ارزیابان
iconspace_Abacus_54px-512
همبستگی و سنجش ارتباط
انواع ضرایب همبستگی و ارتباط
ضرایب همبستگی پیرسن، اسپیرمن و کندال
همبستگی بخشی Part Correlation
همبستگی نیمه جزئی Semi-Partial Correlation
همبستگی جزئی Partial Correlation
ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d
ضریب همبستگی C، فی Phi و کرامر Cramer’s V
فواصل اطمینان Confidence Intervals در ضرایب همبستگی
تحلیل نتایج ارتباط و اثرگزاری کمیت‌ها بر یکدیگر
استفاده از نرم‌افزار و انتخاب ضریب همبستگی مناسب داده‌ها
نقشه‌های ارتباط Relationship Maps
آزمون کای دو Chi-Square و مقایسه‌های چندگانه Pairwise Z-Tests
seed-packet-agriculture-garden-gardening-512
تحلیل‌ها و روش‌های GLM
آنالیزهای Univariate و Multivariate
آنالیز واریانس ANOVA و MANOVA
انواع مدل های خطی تعمیم یافته GLM
مدل رگرسیون پواسن Poisson Regression
تحلیل کوواریانس و پیش‌فرض‌ها ANCOVA و MANCOVA
مطالعات اندازه‌گیری با تکرار مکرر RM
تحلیل Repeated Measure چندگانه
آزمون همگنی واریانس و کرویت ماچولی
اینتراکشن و میانگین حاشیه‌ای EM Means
برنامه‌نویسی Syntax در آزمون‌های مقایسه‌ای
اثرات ثابت یا تصادفی Fixed Factor or Random Factor
آزمون های ناهم‌ واریانسی Heteroscedasticity Tests
بررسی آزمون هم واریانسی باقیمانده‌ها Homoscedasticity
آنالیز ناپارامتری کوواریانس Quade Nonparametric ANCOVA
growth-512
تحلیل‌های بازاریابی Marketing
تحلیل RFM و داده‌های تراکنش Transaction Data
تحلیل RFM و داده‌های مشتریان Customer Data
تحلیل خوشه‌ای Cluster Analysis
پروفایل‌های احتمالی و مستعد Prospect Profiles
نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate
تمایل به خرید Propensity to Purchase
انتخاب تحلیل و مدل‌های بهینه Direct Marketing
مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test
تحلیل فراوانی مجموع دستیابی بدون تکرار TURF Analysis

مدرس مجموعه SPSS

ابوالفضل قودجانی
رتبه ۱ آزمون دکترا آمار کشور

نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال)
دارای ایمپکت RI Score = 1034 در ResearchGate
در رده پنج درصد محققان و پژوهشگران برتر ResearchGate

درباره مدرس بیشتر بدانیم

سوالات متداول

مجموعه آموزش ویدئویی و تصویری نرم‌افزار SPSS را می‌توانید هم به صورت دانلودی یعنی از روی سایت گراف پد و هم به صورت دریافت فلش مموری 32 گیگا بایت، با پیک (در تهران) و یا ارسال با پست پیشتاز به آدرس شهرستان، دریافت کنید.

بلافاصله پس از پرداخت، لینک‌های اختصاصی دانلود، برای شما ایمیل می‌شود. همچنین لینک‌های دانلود بر روی سایت گراف پد قرار می‌گیرد. به سادگی و بدون محدودیت می‌توانید با استفاده از لینک‌ها به دانلود قسمت‌های مختلف مجموعه بپردازید.

بله، در صورتی که می‌خواهید فلش مموری 32 گیگا بایت شامل مجموعه آموزش SPSS برای شما پست و یا پیک شود، گزینه ارسال پستی را انتخاب کنید. مجموعه با هزینه پستی رایگان به صورت پیشتاز ارسال می‌شود. در تهران نیز با پیک رایگان برایتان فرستاده خواهد شد.

تهرانی یا شهرستانی بودن شما فرقی ندارد. به سادگی از هر نقطه کشور می‌توانید مجموعه را چه به صورت دانلودی و چه به صورت پستی و یا با پیک سفارش دهید. در سفارش دانلودی، مجموعه هم ایمیل شده و هم از روی سایت  گراف پد، قابل دانلود است. در سفارش پستی نیز با پست پیشتاز در شهرستان و پیک در تهران، مجموعه آموزش SPSS بر روی فلش مموری 32 گیگا بایت، برای شما ارسال می‌شود.

بسیاری از تحلیل‌های مقایسه‌ای یک یا چند گروه، میانگین و انحراف معیار، رسم انواع جداول آماری Univariate و Multivariate، تحلیل‌های اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure، انواع آنالیزهای واریانس و کوواریانس ANOVA، MANOVA، ANCOVA و MANCOVA، نرمال کردن داده‌ها، یافتن آماره‌های توصیفی، رسم نمودارهای آماری، طراحی مدل‌های خطی و غیرخطی آماری، انواع آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری، مدل‌های غیرخطی لجستیک، آنالیزهای ارتباط و اثرگذاری، رگرسیون و همبستگی، تحلیل‌های احتمالی یک و چندبعدی، آنالیز خوشه‌ای و تحلیل ممیزی، آنالیز تشخیصی، براورد پارامترهای توصیفی و استنباطی، با استفاده از SPSS انجام می‌شود.