اندازه گیری مکرر دو طرفه

اندازه گیری مکرر دو طرفه Two-way Repeated Measure

      در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable باشد، اندازه‌گیری مکرر ما می‌تواند ساده، یک طرفه و یا چند طرفه …

اندازه گیری مکرر یک طرفه

اندازه گیری مکرر یک طرفه One-way Repeated Measure

      در یک تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌های با نام اندازه‌گیری مکرر یا همان Repeated Measure استفاده می‌کنیم. بر حسب این‌که مطالعه دارای Independent Variable باشد، اندازه‌گیری مکرر ما می‌تواند ساده، یک طرفه و یا چند طرفه …

آزمون کای دو Chi-Square

آزمون کای دو Chi-Square و مقایسه‌های چندگانه Pairwise Z-Tests

            موضوع چیست؟ حتماَ می‌دانید آزمون استقلال کای دو یا همان Chi-Square Test چیست. اگر دوست داشتید و علاقمند بودید درباره این آزمون بیشتر بدانید، می‌توانید در اینجا آموزش آزمون کای دو یا کای اسکوئر را ببینید. یک توضیح کوتاه اینکه ما از کای اسکوئر …

اثرات ثابت و تصادفی

اثرات ثابت یا تصادفی Fixed Factor or Random Factor

            موضوع چیست؟ حتماَ می‌دانید در مدل‌های خطی Linear Model (LM) یا مدل‌های خطی تعمیم یافته General Linear Model (GLM) با دو مفهوم و دو سر رابطه روبه‌رو هستیم. یکی از آن‌ها کمیت وابسته یا همان Dependent Variable (DV) است و سمت دیگر رابطه با …

Inter-rater Reliability

پایایی بین ارزیابان Inter-rater Reliability

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***         تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. یعنی اگر پرسشنامه را در …

ضریب همبستگی درون رده ای Intraclass Correlation Coefficient (ICC)

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***         تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. یعنی اگر پرسشنامه را در …

آزمون - بازآزمون

آزمون – بازآزمون Test-retest و تحلیل پایایی پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***         تحلیل پایایی پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. یعنی اگر پرسشنامه را در یک …

آلفا کرونباخ

آلفای کرونباخ Cronbach’s Alpha در تحلیل پایایی پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***         تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. یعنی اگر پرسشنامه را در …

Split Worksheet

Split Worksheet در نرم افزار Minitab

    در یک مطالعه، تحقیق و یا مجموعه داده‌ها بسیار اتفاق می‌افتد که بخواهیم تحلیل‌های آماری خود را به تفکیک کمیت دیگر و به صورت جداگانه در سطوح مختلف یک Variable انجام دهیم.     به عنوان مثال آنالیزهای آماری خود را به تفکیک زنان و مردان و یا …

Split File

Split File خرد کردن فایل داده‌ها در SPSS

    در یک مطالعه، تحقیق و یا مجموعه داده‌ها بسیار اتفاق می‌افتد که بخواهیم تحلیل‌های آماری خود را به تفکیک کمیت دیگر و به صورت جداگانه در سطوح مختلف یک Variable انجام دهیم.     به عنوان مثال آنالیزهای آماری خود را به تفکیک زنان و مردان و یا …

Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه

Syntax آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

      درباره‌ی آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه یا همان Two-way MANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده در این موضوع را مشاهده کنید. تحلیل آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم اندازه‌های بیش از یک کمیت وابسته Dependent Variable را …

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه

Syntax آنالیز واریانس دو طرفه و جدول Pairwise Comparison

      درباره‌ی آنالیز واریانس دو طرفه یا همان Two-way ANOVA در نوشتار قبلی صحبت کردیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده در این موضوع را مشاهده کنید. یک توضیح کوتاه این‌که تحلیل واریانس دو طرفه یا Two-way ANOVA هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم اعداد و اندازه‌های …

منحنی ROC

منحنی ROC ، نقطه برش ، حساسیت و ویژگی

    منحنی راک ROC Curve که از آن با نام منحنی مشخصه عملکرد سیستم Receiver Operating Characteristics نام برده می‌شود، از ابزارهای تشخیصی عملکرد یک سیستم و یا یک تست و روش درمانی، به حساب می‌آید. با استفاده از نتایج به دست آمده از منحنی ROC می‌توان مفاهیمی مانند نقطه …

آنالیز واریانس و کوواریانس

آنالیز کوواریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANCOVA

      در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس …

آنالیز کوواریانس چند گانه یک طرفه

آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA با SPSS

      در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس …

پیش‌بینی بازار سهام

رگرسیون لجستیک و پیش‌بینی بازار سهام

    بیایید یک ایده روی کاغذ داشته باشیم. فعلاَ روی کاغذ. از یک سوال شروع می‌کنم. آیا امکان دارد در پایان هر روز بازار بورس، یک لیستی ارایه دهیم از تمام نمادهای معامله شده، به ترتیب اولویت و احتمال مثبت بودن فردا. به بیان دیگر در این لیست، رتبه …

آنالیز کوواریانس دو طرفه

آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA با SPSS

      در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس …

Two way MANOVA

آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه Two-way MANOVA با SPSS

      آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه دو طرفه با نام Two-way MANOVA صحبت کنیم. در مبحث قبلی به آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA پرداختیم. از اینجا می‌توانید ویدئو …

One way MANOVA

آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA با SPSS

      آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه با نام One-way MANOVA صحبت کنیم. در مبحث قبلی به آنالیز واریانس یک طرفه One way ANOVA پرداختیم. از اینجا می‌توانید ویدئو …

ستاره های معنی داری

قرار دادن ستاره های معنی داری در نمودارهای گراف پد پریسم

    امکان جدیدی که در نرم افزار گراف پد پریسم ورژن شماره ۹ اضافه شده است، قرار دادن ستاره های معنی داری به صورت اتوماتیک در نمودارها و گراف‌های به دست آمده است. تا قبل از ارایه ورژن ۹ ما مجبور بودیم این کار را به صورت دستی انجام …

رگرسیون چندگانه

رگرسیون چندگانه Multiple Regression با گراف پد

      یکی از بخش‌هایی که گراف پد در ورژن شماره 8 آن اضافه کرده است، توانایی انجام رگرسیون چندگانه و یا اصطلاحاً Multiple Regression  است. با استفاده از تحلیل‌های رگرسیون چندگانه می‌توانیم به صورت توام و هم‌زمان اثرات چندین عامل و Variable را بر روی فاکتور پاسخ اندازه‌گیری …

آنالیز واریانس یک طرفه

آنالیز واریانس یک طرفه One-way ANOVA با SPSS

        آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس یک طرفه صحبت کنیم. این تحلیل هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم اعداد و اندازه‌های یک کمیت وابسته Dependent Variable را در بین گروه‌های …

آنالیز واریانس دو طرفه

آنالیز واریانس دو طرفه Two-way ANOVA با SPSS

      آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس دو طرفه صحبت کنیم. در مبحث قبلی به آنالیز واریانس یک طرفه One way ANOVA پرداختیم. از اینجا می‌توانید ویدئو و موضوعات مطرح شده …

ضریب همبستگی

ارتباط و ضریب همبستگی Correlation در گراف پد

  به دست آوردن اندازه ارتباط و همبستگی بین Variableها از موضوعات مهم در تحلیل‌های آماری به حساب می‌آید. با استفاده از ضریب همبستگی که عددی بین 1- تا 1+ قرار دارد، می‌توان به اندازه اثرگذاری بین کمیت‌ها پرداخت.   در نرم‌افزار گراف پد مثالی با نام Correlation در دسته …

روش های پیشرفته آماری

ضریب کاپا در نرم‌افزار SPSS

    توضیحات ضریب کاپا در SPSS براساس داده های پرسشنامه برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر ضریب کاپا چیست؟ ضریب کاپا اندازه‌ای عددی بین 1- تا 1+ است، که هر چه به 1+ نزدیکتر باشد بیانگر وجود توافق متناسب و مستقیم است. اندازه‌های …

کرونا ویروس و آزمون Two Proportions در Minitab

    فرض کنید می‌خواهیم رخدادن یک پیشامد خاص در دو جامعه یکی با تعداد نمونه n1 و دیگری با تعداد نمونه n2 را با هم مقایسه کنیم. پیشامد خاص در جامعه الف در e1 نفر رخ داده و در جامعه ب در e2 نفر. حال سوال ما این است …

تحلیل کوواریانس

ویدئو. آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS

    آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با نرم‌افزار SPSS در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. …

رگرسیون پواسن

تحلیل مدل رگرسیون پواسن Poisson Regression با نرم‌افزار گراف پد

    یکی از تحلیل‌هایی که در ورژن‌های جدید گراف پد (8 به بعد) قرار گرفته است، مدل‌های رگرسیون پواسن Poisson Regression است. این مدل در داده‌هایی مورد استفاده قرار می‌گیرد که Y و یا همان پاسخ و کمیت وابسته ما دارای توزیع پواسن Poisson Distribution باشد و بخواهیم بین …

شاخص تفاضلی

بررسی گراف شاخص تفاضلی بورس تهران در سال 99

  یکبار دیگر شاخص تفاضلی بورس تهران که به صورت اختلاف بین شاخص کل و هم وزن به دست می‌آمد را در شکل زیر مشاهده کنید. در این متن می‌خواهیم به بررسی شاخص تفاضلی در محدوده زمانی ابتدای سال 99 تا تاریخ 18 تیرماه بپردازیم. محدوده A مدت زمانی است …

رگرسیون لجستیک چندگانه

رگرسیون لجستیک چندگانه Multiple Logistic Regression نرم افزار گراف پد

    یکی از تحلیل‌هایی که در ورژن‌های جدید گراف پد (8 به بعد) قرار گرفته است، مدل‌های رگرسیون لجستیک Logistic Regression است. همان‌گونه که می‌دانیم وقتی Variable پاسخ ما یعنی Y دو حالتی باشد (بله یا خیر، موفقیت یا شکست، رخداد یا عدم رخداد) و بخواهیم بین پاسخ با …

Lack of Fit

عدم برازش Lack of Fit مدل با استفاده از نرم افزار Minitab

    هنگامی که یک مدل رگرسیونی با استفاده از نرم‌افزار Minitab برازش می‌دهیم در نتایج آزمونی با نام Lack of Fit دیده می‌شود. در این متن می‌خواهیم به این مفهوم بپردازیم. البته از این لینک نیز می‌توانید توضیحات هلپ نرم افزار Minitab را نیز مشاهده کنید. در توضیح Lack …

شاخص کل هم وزن

بررسی درصد شاخص کل و هم وزن در بورس تهران

    نوشتار را با یک مثال ساده شروع می‌کنیم. به تصویر زیر نگاه کنید. این نتایج مربوط به آخرین روز کاری بورس تهران در تاریخ چهارشنبه 4 تیرماه سال 99 است. همان‌گونه که مشاهده می‌کنید شاخص کل 2.04 درصد و شاخص هم وزن 0.36 درصد، رشد کرده است. ما …

Grubbs Test

تشخیص داده پرت با استفاده از Grubbs’ Test در Minitab

    گاهی اوقات در یک مطالعه با اعداد متفاوتی روبه‌رو می‌شویم که با سایر اعداد هماهنگی ندارند و اصطلاحاً به آن‌ها داده پرت Outlier Data می‌گوییم. این اعداد به هر دلیلی مثلاً اشتباه سیستمی، اشتباه در اندازه‌گیری، دستکاری داده‌ها و یا بر اثر پدیده‌ای خارج از کنترل به دست …

XY Entering replicate data

ویدئو. مثال آموزشی XY Entering Replicate Data با گراف پد

    در تحلیل‌های XY نرم‌افزار گراف پد، به دنبال بررسی تاثیرگذاری و اندازه ارتباط بین Variableها با یکدیگر هستیم. همچنین در این تحلیل‌ها می‌توانیم انواع پارامترهای مدل را براورد کنیم.   در مثال زیر با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم، نشان داده‌ایم، چگونه می‌توان نمودارهای XY و اثرگزاری …

شاخص کل بورس

طراحی مدل پیش بینی بر شاخص کل بورس تهران

    در شکل زیر می‌توانید اندازه‌های عددی شاخص کل بورس تهران از تاریخ 13870914 تا 13990401 را مشاهده کنید. از اینجا می‌توانید فایل دیتا اندازه‌های عددی شاخص کل در بازه زمانی فوق را دریافت کنید. جالب توجه است که بتوانیم بر روی اعداد شاخص بورس تهران، یک مدل سری زمانی طراحی …

Heat map prism

روندهای مشابه در گروه حمل و نقل بورس تهران، رسم Heat Map با GraphPad Prism

    رسم نمودارهای Heat Map از مزایای نرم‌افزار گراف پد به حساب می‌آید. Heat Mapها همان‌گونه که از نام آن‌ها برمی‌آید، گراف‌هایی هستند که براساس شدت و ضعف رنگ‌ها، یا طیفی از رنگ‌های کمرنگ تا پررنگ، اطلاعات و یافته‌های آماری ارایه می‌دهند. در شکل زیر می‌توانید Heat Map اندازه …

آنالیز تشخیصی

آنالیز تشخیصی (Discriminate Analysis) در نرم‌افزار SPSS

    *** توضیحات آنالیز تشخیصی (Discriminate Analysis) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** آنالیز تشخیصی چیست؟ آنالیز تشخیصی که آن را تحلیل ممیزی نیز می‌گویند، همانند رگرسیون خطی چندگانه است، با این تفاوت که کمیت وابسته نه تنها توزیع نرمال ندارد، بلکه …

Box and Whiskers Plot

نمودار Box and Whiskers Plot نرم افزار گراف پد

    یکی از نمودارهایی که با استفاده از نرم افزار گراف پد می‌توان رسم کرد به نام Box and Whiskers Plot معروف است. با استفاده از این گراف‌ها می‌توانیم کمترین، بیشترین، میانه، چارک اول و چارک سوم، داده‌ها را مشاهده کنیم. در نرم‌افزار GraphPad هنگامی که جدول داده‌ها به صورت …

رگرسیون پواسن

رگرسیون پواسن Poisson regression و مدل‌بندی تعداد پیشامدهای COVID-19

    ریسرچ گیت ResearchGate مدتی است، بخشی با نام COVID-19 در سامانه خود ایجاد کرده است. در این بخش تحقیقات، سوالات و مباحث علمی و تخصصی مربوط به بیماری کرونا به صورت ساختار یافته و نظام مند، که در سرتاسر جهان انجام گرفته و یا در حال انجام است، …

نماد رنیک

پیش‌بینی قیمت سهام رنیک در بورس تهران در سری زمانی

  بورس در گراف زیر می‌توانید روند حرکتی نماد رنیک در بورس تهران به همراه پیش‌بینی برای روز شنبه 24 خرداد 99 را مشاهده کنید. از بیان جزئیات خودداری شده است.        نقطه سبز رنگ پیش‌بینی مدل ما برای روز شنبه 24 خرداد 99 را نشان می‌دهد. برازش …

نماد سیمرغ

پیش‌بینی قیمت سهام سیمرغ در بورس تهران در سری زمانی

    بورس البته که اینجا یک سایت بورسی نیست. با این‌حال از آن‌جا که بورس و نمادهای آن، اعدادی است که در طول زمان قرار گرفته‌اند، جالب توجه است که کمی درباره توانایی و قابلیت علوم آماری و به ویژه سری زمانی، در مباحث اقتصادی و بورس صحبت شود. …

تحلیل کوواریانس گراف پد

رگرسیون چندگانه GraphPad به جای تحلیل کوواریانس SPSS

    در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون است هنگامی که با دو یا چند گروه مستقل از یکدیگر …

دتولید بموتو اتکام

تحلیل و مدل سری زمانی چند نماد بورسی بموتو ، اتکام ، دتولید

  خوب است با استفاده از تحلیل سری زمانی Time Series به بررسی چند نماد در بورس تهران بپردازیم. در گراف زیر سری زمانی نماد بموتو از تاریخ 20010326 تا آخرین روز معاملاتی در تاریخ 20200722 آمده است. بررسی روزانه این نماد در طول بیش از ۱۹ سال معاملاتی انجام شده …

نرخ باروری

نرخ باروری و شاخص‌های توسعه اقتصادی، بررسی روند بلندمدت 60 ساله ایران

    یک مطالعه تحقیقاتی بلند مدت که در کنگره بین‌المللی تولیدمثل ISERB 2016 ارایه شده است نشان می‌دهد نرخ باروری کشور که نشان‌دهنده‌ی تعداد فرزندان خانواده‌های ایرانی می‌باشد، در دهه‌های گذشته تا به امروز روند نزولی داشته است (Linear Trend=-0.175) نرخ باروری کشور از گذشته تا امروز در حالی‌که …

پیش‌بینی قیمت سهام شستا در بورس تهران در سری زمانی

  بورس #شستا امروز دوشنبه 26 خرداد 99 می‌خواهیم روی یک مدل سخت کار کنیم. “سخت” از جهات زیر کلاً طراحی و برازش مدل بر نمادهای بورس تهران علاوه بر وجود هیجان و رفتارهای غیرعادی که مدل را از حالت علمی خودش خارج می‌کند، یک مشکل بزرگ دارد و آن …

Logistic Regression

رگرسیون لجستیک ساده Simple Logistic Regression نرم افزار گراف پد

    یکی از تحلیل‌هایی که در ورژن‌های جدید گراف پد (8 به بعد) قرار گرفته است، مدل‌های رگرسیون لجستیک Logistic Regression است. همان‌گونه که می‌دانیم وقتی Variable پاسخ ما یعنی Y دو حالتی باشد (بله یا خیر، موفقیت یا شکست، رخداد یا عدم رخداد) و بخواهیم بین پاسخ با …

XY Entering mean (or median) and error values

XY Entering mean (or median) and error values با گراف پد

    یکی از خوبی‌های نرم‌افزار گراف پد، قابلیت استفاده از آماره‌های توصیفی به جای داده‌های خام در تحلیل است. به معنای آن‌که حتی اگر خود داده‌های اصلی و خام را نداشته باشید و تنها نتایج به دست آمده از داده‌ها، مثلاً میانگین و انحراف معیار آن‌ها را هم بدانید، …

one phase exponential decay

ویدئو. آموزش Nonlinear regression – one phase exponential decay گراف پد

    یکی از انواع تحلیل‌های غیرخطی و مثال‌های نوشته شده در نرم‌افزار گراف پد با نام Nonlinear regression – one phase exponential decay در دسته تحلیل‌های XY و در بخش Correlation & Regression قرار دارد. فایل مثال و تحلیل‌های انجام شده را می‌توانید از این لینک دریافت کنید. ما …

قیمت سهام

پیش‌بینی قیمت سهام با استفاده از سری زمانی Minitab

بورس البته که اینجا یک سایت بورسی نیست. با این‌حال از آن‌جا که بورس و نمادهای آن، اعدادی است که در طول زمان قرار گرفته‌اند، جالب توجه است که کمی درباره توانایی و قابلیت علوم آماری و به ویژه سری زمانی، در مباحث اقتصادی و بورس صحبت شود. تحلیل تکنیکال …

Frequency distribution

توزیع فراوانی Frequency distribution در گراف پد

  این یک مثال ساده در گراف پد پریسم است. اصولاً هنگامی که می‌خواهیم آموزش نرم‌افزار را شروع کنیم از مثال Frequency Distribution شروع می‌کنیم. با استفاده از این مثال به دنبال یافتن نحوه پراکندگی و توزیع داده‌ها، هستیم.   در نرم‌افزار گراف پد مثالی با نام Frequency distribution در …