16 مرداد

نمودارهای رگرسیون جزئی (Partial Regression Plots)

    توضیحات مدل رگرسیون خطی برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                     به هنگام بیان مدل رگرسیون خطی (رگرسیون خطی Linear Regression در نرم‌افزار SPSS) به …

نمودار احتمال نرمال
16 مرداد

نمودار احتمال نرمال Normal Probability Plot در مدل های رگرسیونی

    توضیحات مدل رگرسیون خطی برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                     به هنگام بیان مدل رگرسیون خطی (رگرسیون خطی Linear Regression در نرم‌افزار SPSS) به …

هم خطی
13 مرداد

تشخیص هم خطی Collinearity Diagnostics در مدل های رگرسیونی

    توضیحات مدل رگرسیون خطی برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                     به هنگام بیان مدل رگرسیون خطی (رگرسیون خطی Linear Regression در نرم‌افزار SPSS) به …

رگرسیون خطی
09 مرداد

رگرسیون خطی Linear Regression در نرم‌افزار SPSS

    توضیحات مدل رگرسیون خطی برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                     در مباحث مربوط به همبستگی (لینک آن‌ها را می‌توانید از اینجا مشاهده کنید) درباره …

آنالیز توان رگرسیون
30 تیر

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در رگرسیون خطی

          تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر …

آنالیز توان همبستگی جزئی
20 تیر

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز Partial Correlation

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

اندازه اثر رگرسیون
19 تیر

اندازه اثر Effect Size در مدل‌های رگرسیون خطی

          یکی از موضوعات مورد توجه و سوال در آنالیزهای مربوط به مدل‌های رگرسیون خطی، محاسبه اندازه اثر Effect Size کمیت‌های مستقل یعنی Independent Variables بر کمیت وابسته Dependent Variable است. من در این مقاله به …

آنالیز توان همبستگی اسپیرمن
08 تیر

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز Spearman Correlation

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

آنالیز توان همبستگی پیرسن
07 تیر

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز Pearson Correlation

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

آنالیز توان نسبت مستقل
31 خرداد

تحلیل توان و براورد اندازه نمونه در آنالیز Independent-Samples Proportions

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

آنالیز توان نسبت وابسته
14 خرداد

تحلیل توان و براورد اندازه نمونه در آنالیز Related-Samples Proportions

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

11 خرداد

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز One-Sample Proportion

            تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید …

براورد نمونه آنالیز واریانس
10 خرداد

آنالیز توان Power Analysis و براورد اندازه نمونه در تحلیل One-way ANOVA

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

آنالیز توان براورد نمونه
07 خرداد

آنالیز توان Power Analysis در تحلیل Independent-Samples T Test

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

Power Analysis در نمونه‌های وابسته
18 اردیبهشت

آنالیز توان Power Analysis و براورد اندازه نمونه در تحلیل Paired-Samples T Test

              تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان …

مقایسه نسبت
31 فروردین

آزمون‌های مقایسه نسبت Proportions در نرم‌افزار SPSS

          گاهی اوقات ما به دنبال مقایسه میانگین‌ها در یک یا چند گروه نیستیم. در واقع داده‌های ما به گونه‌ای نیست که بتوانیم از آن‌ها میانگین بگیریم و سپس این میانگین‌ها را با هم مقایسه کنیم. …

Power Analysis
27 فروردین

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز One-Sample T Test

            تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید …

Control Package Test
12 اسفند

بازاریابی، مقایسه نرخ پاسخ کمپین‌ها با یکدیگر Control Package Test

          با استفاده از این روش به مقایسه کمپین‌های بازاریابی با یکدیگر می‌پردازیم. هدف ما این است دریابیم آیا تفاوت قابل توجهی در اثربخشی (پاسخ‌های مثبت) کمپین‌ها و پیشنهادات با یکدیگر، وجود دارد یا خیر. این روش …

Quade Nonparametric ANCOVA
11 اسفند

آنالیز ناپارامتری کوواریانس Quade Nonparametric ANCOVA در نرم‌افزار SPSS

          در تحلیل آماری استنباطی مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته …

نا هم واریانسی
05 اسفند

آزمون های ناهم‌ واریانسی Heteroscedasticity Tests در نرم افزار SPSS

            هنگامی که یک مدل خطی که می‌تواند رگرسیون، آنالیز واریانس و یا کوواریانس باشد، ارایه می‌دهیم، یکی از پیش‌فرض‌های انجام تحلیل مفهومی به اسم هم واریانسی و یا Homoscedasticity است. این مفهوم به این معنا …

آزمون نرمال
04 اسفند

آزمون نرمال بودن داده ها Normality Test در نرم افزار SPSS

              موضوع چیست؟ مهم‌ترین توزیع آماری با نام توزیع نرمال Normal Distribution نامیده می‌شود. اهمیت این توزیع تا بدان حد است که پیش‌فرض انجام بسیاری از تحلیل‌های آماری نرمال بودن داده‌ها، دانسته می‌شود.  به …

نمودار جعبه ای
03 اسفند

رسم نمودار جعبه ای Box Plot با استفاده از نرم‌افزار SPSS

    توضیحات رسم و طراحی نمودارهای جعبه ای برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         نمودارهای جعبه‌ای با رسم نتایج کوچکترین و بزرگترین مشاهده، میانه، چارک اول و سوم و همچنین نمایش …

پیش فرض های تحلیل کوواریانس
01 اسفند

پیش فرض های انجام تحلیل و آنالیز کوواریانس

          در تحلیل آماری استنباطی مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته …

تحلیل کوواریانس
01 اسفند

آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS

          در تحلیل آماری مفهوم آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. در واقع آنکوا ANCOVA مدل تعمیم یافته آنوا …

Summary Independent-Samples T Test
29 بهمن

تحلیل Summary Independent-Samples T Test با استفاده از SPSS

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       یکی از پرکاربردترین آزمون فرضیه‌ها، استفاده از آزمون‌های …

Paired-Samples T Test
29 بهمن

مقایسه میانگین در طرح دو نمونه وابسته Paired-Samples T Test

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه وابسته برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       یکی از پرکاربردترین آزمون فرضیه‌ها، استفاده از آزمون‌های …

Independent-Samples T Test
28 بهمن

مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل Independent-Samples T Test

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       یکی از پرکاربردترین آزمون فرضیه‌ها، استفاده از آزمون‌های …

One-Sample T Test
28 بهمن

مقایسه میانگین در طرح یک نمونه‌ای One-Sample T Test

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح یک نمونه‌ای برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       گاهی اوقات در بررسی‌های خود می‌خواهیم مقدار پارامترهای میانگین …

اندازه اثر
26 بهمن

اندازه اثر Effect Size در تحلیل‌های مقایسه میانگین با استفاده از نرم‌افزار SPSS

          هنگامی که به مقایسه میانگین یک گروه با یک عدد ثابت و یا مقایسه میانگین دو یا چند گروه با یکدیگر می‌پردازیم، به سادگی می‌توانیم از آزمون‌های مقایسه میانگین Compare Mean استفاده کنیم. این آزمون‌ها …

ضریب همبستگی گاما و سامرز
25 بهمن

ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d در نرم‌افزار SPSS

      توضیحات ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و ضریب همبستگی …

نمودار پراکنش
22 بهمن

رسم نمودار پراکنش Scatter Plot با استفاده از نرم‌افزار SPSS

    توضیحات رسم و طراحی نمودارهای پراکنش برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         در مطالعات و موضوعات مرتبط با ضرایب همبستگی، رسم نمودارهای پراکنش و یا همان Scatter Plot خود را …

ضریب همبستگی کندال
21 بهمن

ضریب همبستگی کندال Kendall’s Tau-b در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی کندال برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

ضریب همبستگی اسپیرمن
20 بهمن

ضریب همبستگی اسپیرمن Spearman Correlation Coefficient در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی اسپیرمن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

ضریب همبستگی پیرسن
19 بهمن

ضریب همبستگی پیرسن Pearson Correlation Coefficient در نرم افزار SPSS

    توضیحات ضریب همبستگی پیرسن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       همبستگی به مفهوم ارتباط میان دو یا چند کمیت با یکدیگر است و …

فاصله اطمینان ضریب همبستگی
19 بهمن

فواصل اطمینان ضرایب همبستگی Bivariate Correlation with Confidence Intervals

          ما با ضرایب همبستگی و انواع آن به عنوان مثال پیرسون Pearson و یا اسپیرمن Spearman آشنا هستیم. یکی از ابزارهای جدیدی که نرم‌افزار SPSS در ورژن 28 جدید خود ارایه کرده است، به دست …

Propensity to Purchase
16 بهمن

بازاریابی و تمایل به خرید Propensity to Purchase در SPSS

          روش تمایل به خرید Propensity to Purchase از نتایج یک پست آزمایشی یا کمپین قبلی برای ایجاد نمره یا اصطلاحاً Score استفاده می‌کند. نمرات نشان می‌دهند که کدام فرد بیشترین احتمال پاسخ مثبت و خرید را …

داده های موثر
12 بهمن

یافتن نقاط تاثیرگذار یا داده‌های موثر Influence Statistics در تحلیل رگرسیونی

    توضیحات داده‌های موثر Influence Data برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         گاهی ممکن است یک یا چند نمونه تاثیرات زیادی روی مدل رگرسیون بگذارند و خط رگرسیونی را به سمت …

دوربین واتسن
07 بهمن

آزمون دوربین واتسن Durbin-Watson و تشخیص موردی Casewise diagnostics

    توضیحات آزمون دوربین واتسن برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن         یکی از فرض‌های مهم در آزمون فرضیه رگرسیون، مستقل بودن مشاهدات به ویژه داده‌های کمیت وابسته از یکدیگر می‌باشد. به …

03 بهمن

رگرسیون خطی چندگانه سلسله مراتبی Hierarchical Multiple Linear Regression

          در این متن می‌خواهم درباره‌ی مفهومی به اسم رگرسیون سلسله مراتبی آن هم از نوع خطی چندگانه که نام کامل آن را می‌توان Hierarchical Multiple Linear Regression (HMLR) قرار داد، صحبت کنم. من به اختصار در این …

Postal Codes Response Rates
25 دی

بازاریابی، نرخ پاسخ کدهای پستی Postal Codes Response Rate

          این تکنیک از نتایج یک کمپین قبلی برای محاسبه نرخ پاسخ کدپستی Postal Codes Response Rate استفاده می‌کند. این نرخ‌ها را می‌توان برای هدف قرار دادن کدهای پستی خاص در کمپین‌های آینده استفاده کرد. در فایل …

Composite Variables
25 دی

کمیت‌های ترکیبی Composite Variables در نرم‌افزار SPSS

      بسیار اتفاق می‌افتد (به ویژه در کارهای پرسشنامه‌ای) بخواهیم چند کمیت یا سوال را با هم ترکیب کرده و با استفاده از آن‌ها یک Variable و کمیت بسازیم. حتماً در پرسش‌نامه‌ها دیده‌اید که چندین سوال به یک …

Dummy Variables
21 دی

کمیت‌های ساختگی Dummy Variables در نرم‌افزار SPSS

          هنگامی که داده‌های خود را با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل می‌کنید و هر یک از کمیت‌های مستقل شما در مقیاس اسمی Nominal یا رتبه‌ای Ordinal اندازه‌گیری شده‌اند، باید بدانید که چگونه کمیت‌های ساختگی یا …

Relationship Maps
13 دی

نقشه‌های ارتباط Relationship Maps با نرم‌افزار SPSS 28

          نقشه‌های ارتباط جهت تجسم داده‌ها در ورژن SPSS 28 معرفی شده‌اند. کاربران اکنون می‌توانند به صورت بصری رابطه بین کمیت‌ها را بر مبنای ضخامت خط ارتباط و اندازه نشانگر بین آن‌ها، بررسی کنند. این تابع …

وزن دهی
05 دی

وزن دهی موردها و مشاهدات Weight Cases در نرم‌افزار SPSS

    توضیحات وزن دهی مشاهدات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر         در یک مطالعه و طرح تحقیقاتی بسیار اتفاق می‌افتد که فایل داده‌ها و تمام نتایج ثبت‌شده در اختیار …

Prospect Profiles
01 دی

بازاریابی، پروفایل‌های احتمالی و مستعد Prospect Profiles در SPSS

          روش پروفایل‌های احتمالی Prospect Profiles از نتایج یک کمپین قبلی برای ایجاد پروفایل‌های توصیفی استفاده می‌کند. شما می‌توانید از پروفایل‌ها برای تمرکز بر روی گروه‌های خاصی از افراد و مشتریان در کمپین‌های آینده استفاده کنید. …

انتخاب موردها
25 آذر

انتخاب موردها Select Cases در نرم‌افزار SPSS

          در یک مطالعه و طرح تحقیقاتی بسیار اتفاق می‌افتد که فقط می‌خواهیم بر روی بخشی از داده‌ها تحلیل انجام دهیم. در واقع هدف ما این است که در فایل دیتا، تعدادی از موردها (سطرها) را …

تحلیل خوشه ای
20 آذر

بازاریابی، تحلیل خوشه ای Cluster Analysis در نرم‌افزار SPSS

          تحلیل خوشه ای یک ابزار اکتشافی است که به منظور گروه‌بندی یا خوشه‌بندی داده‌ها طراحی شده است. به عنوان مثال، با استفاده از این نوع آنالیز، می‌توانید گروه‌های مختلفی از مشتریان را بر اساس ویژگی‌های …

تحلیل RFM مشتری
06 آذر

بازاریابی، تحلیل RFM داده‌های مشتریان Customers Data در نرم‌افزار SPSS

              آنالیز RFM که نام صحیح و کامل آن Recency, Frequency, Monetary value است، ابزار تحلیل بازاریابی است که برای شناسایی بهترین مشتریان یک شرکت یا سازمان با استفاده از معیارهای خاص استفاده می‌شود. به …