Linkedin graphpad

کلاس آنلاین آموزش، مشاوره و راهنمایی تحلیل‌های آماری

پلتفرم کلاس آنلاین

اسکایپ، زووم، واتساپ، تلفنی

روز و ساعت برگزاری

همه روزه با هماهنگی متقاضی

شماره تماس و پیام

09128186605

ایمیل

Class@GraphPad.ir

مشاوره، آموزش و راهنمایی (۱۵ دقیقه)

مشاوره و تحلیل آماری، پرسش و پاسخ به سوالات
پرداخت هزینه مبلغ 85 هزار تومان
مشاوره انجام آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی، بیان و تفسیر نتایج، رسم نمودار و گراف
پرداخت هزینه مشاوره

مشاوره، آموزش و راهنمایی (۳۰ دقیقه)

مشاوره و تحلیل آماری، پرسش و پاسخ به سوالات
پرداخت هزینه مبلغ 150 هزار تومان
مشاوره انجام آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی، بیان و تفسیر نتایج، رسم نمودار و گراف
پرداخت هزینه مشاوره

مشاوره، آموزش و راهنمایی (۶۰ دقیقه)

تحلیل و مشاوره آماری، پرسش و پاسخ به سوالات
پرداخت هزینه مبلغ 270 هزار تومان
مشاوره انجام آزمون‌های آماری توصیفی و استنباطی، بیان و تفسیر نتایج، رسم نمودار و گراف
پرداخت هزینه کلاس

برخی از موضوعات مشاوره و تدریس

تحلیل و مشاوره با SPSS

 • آنالیز واریانس ANOVA و MANOVA
 • آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA
 • تحلیل‌های اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure
 • تحلیل‌های مقایسه‌ای T Test مستقل و وابسته
 • ارتباط بین کمیت‌ها و مدل‌های تجزیه رگرسیون
 • انواع ضرایب همبستگی Pearson ، Sperman و Kendall’s
 • تعریف و بیان آزمون‌های ناپارامتری و کاربردهای آن در مطالعات
 • تحلیل پایایی و آلفای کرونباخ Cronbach’s Alpha
 • آزمون بازآزمون و ضزیب همبستگی درون رده‌ای ICC
 • استفاده از نرم‌افزار برای جایگزینی داده‌های گمشده
 • ضریب کاپا و آنالیزهای احتمالی Chi-square
 • طراحی مدل در رگرسیون لجستیک و تحلیل داده‌ها

تحلیل و مشاوره با GraphPad Prism

 • آموزش گراف پد ، آشنایی و شروع کار با نرم افزار گراف پد
 • انواع آزمون‌های ستونی و گروهی پارامتری و ناپارامتری
 • آزمون‌های نرمالیتی، T Test ، ANOVA و RM
 • آنالیز واریانس دوطرفه و سه طرفه ترتیبی و تکرار مکرر
 • تحلیل‌های احتمالی آزمون‌های Chi-square و Fishers Exact
 • رسم انواع نمودارهای آماری و تعیین معناداری آزمون‌ها
 • ضرایب همبستگی، رگرسیون خطی و فواصل اطمینان
 • ساختاربندی و طراحی انواع منحنی و معادلات دوز پاسخ
 • براورد پارامترهای EC50 ،IC50، Bottom ،Top و HillSlope
 • فریز کردن نتایج و گراف‌ها، ارتباط توام بین داده‌ها و خروجی‌ها
 • آنالیز بقا Survival و رسم منحنی‌های راک ROC Curve
 • طراحی مدل‌های غیرخطی و مقایسه منحنی‌ها با یکدیگر

تحلیل و مشاوره با Minitab

 • نمودارهای Pie & Bar ، Histogram ، Line ، Scatter ، Box
 • آموزش Minitab ، آنالیز واریانس و استفاده از توزیع آماری F
 • تعیین و شناسایی داده‌های پرت Outlier Data
 • بررسی فرض Homogeneity of Variance test
 • بررسی و توضیح انواع مدل‌های DOE فاکتوریل و کامل
 • ارزیابی آنالیز روند در داده‌ها (Trend Analysis)
 • رسم نمودارهای سری زمانی و آنالیز روند (Time Series Plot)
 • توان آزمون (Power) و براورد اندازه نمونه با Minitab
 • نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در آزمون نرمال

مدرس کلاس

ابوالفضل قودجانی
رتبه ۱ آزمون دکترا آمار کشور

نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال)
دارای ایمپکت RG Score =61.40 در ResearchGate
در رده دو درصد محققان و پژوهشگران برتر ResearchGate

درباره مدرس بیشتر بدانیم

 

گستردگی انواع تحلیل‌های آماری موجود در گراف پد را ببینید

 

Statistical Comparisons

    html nested lists in direction rtl
 • Paired or unpaired t tests. Reports P values and confidence intervals
 •  
 • Automatically generate volcano plot (difference vs. P value) from multiple t test analysis
 •  
 • Nonparametric Mann-Whitney test, including confidence interval of difference of medians
 •  
 • Kolmogorov-Smirnov test to compare two groups
 •  
 • Wilcoxon test with confidence interval of median
 •  
 • Perform many t tests at once, using False Discovery Rate (or Bonferroni multiple comparisons) to choose which comparisons are discoveries to study further
 •  
 • Ordinary or repeated measures ANOVA followed by the Tukey, Newman-Keuls, Dunnett, Bonferroni or Holm-Sidak multiple comparison tests, the post-test for trend, or Fisher’s Least Significant tests
 •  
 • One-way ANOVA without assuming populations with equal standard deviations using Brown-Forsythe and Welch ANOVA, followed by appropriate comparisons tests (Games-Howell, Tamhane T2, Dunnett T3)
 •  
 • Many multiple comparisons test are accompanied by confidence intervals and multiplicity adjusted P values
 •  
 • Greenhouse-Geisser correction so repeated measures one-, two-, and three-way ANOVA do not have to assume sphericity. When this is chosen, multiple comparison tests also do not assume sphericity
 •  
 • Kruskal-Wallis or Friedman nonparametric one-way ANOVA with Dunn’s post test
 •  
 • Fisher’s exact test or the chi-square test. Calculate the relative risk and odds ratio with confidence intervals
 •  
 • Two-way ANOVA, even with missing values with some post tests
 •  
 • Two-way ANOVA, with repeated measures in one or both factors. Tukey, Newman-Keuls, Dunnett, Bonferroni, Holm-Sidak, or Fisher’s LSD multiple comparisons testing main and simple effects
 •  
 • Three-way ANOVA (limited to two levels in two of the factors, and any number of levels in the third)
 •  
 • Analysis of repeated measures data (one-, two-, and three-way) using a mixed effects model (similar to repeated measures ANOVA, but capable of handling missing data)
 •  
 • Kaplan-Meier survival analysis. Compare curves with the log-rank test (including test for trend)
 •  
 • Comparison of data from nested data tables using nested t test or nested one-way ANOVA (using mixed effects model)
 •  
 

Nonlinear Regression

    html nested lists in direction rtl
 • Fit one of our 105 built-in equations, or enter your own. Now including family of growth equations: exponential growth, exponential plateau, Gompertz, logistic, and beta (growth and then decay)
 •  
 • Enter differential or implicit equations
 •  
 • Enter different equations for different data sets
 •  
 • Global nonlinear regression – share parameters between data sets
 •  
 • Robust nonlinear regression
 •  
 • Automatic outlier identification or elimination
 •  
 • Compare models using extra sum-of-squares F test or AICc
 •  
 • Compare parameters between data sets
 •  
 • Apply constraints
 •  
 • Differentially weight points by several methods and assess how well your weighting method worked
 •  
 • Accept automatic initial estimated values or enter your own
 •  
 • Automatically graph curve over specified range of X values
 •  
 • Quantify precision of fits with SE or CI of parameters. Confidence intervals can be symmetrical (as is traditional) or asymmetrical (which is more accurate)
 •  
 • Quantify symmetry of imprecision with Hougaard’s skewness
 •  
 • Plot confidence or prediction bands
 •  
 • Test normality of residuals
 •  
 • Runs or replicates test of adequacy of model
 •  
 • Report the covariance matrix or set of dependencies
 •  
 • Easily interpolate points from the best fit curve
 •  
 • Fit straight lines to two data sets and determine the intersection point and both slopes
 

Simulations

    html nested lists in direction rtl
 • Simulate XY, Column or Contingency tables
 •  
 • Repeat analyses of simulated data as a Monte-Carlo analysis
 •  
 • Plot functions from equations you select or enter and parameter values you choose

Principal Component Analysis (PCA)

    html nested lists in direction rtl
 • Component selection via Parallel Analysis (Monte Carlo simulation), Kaiser criterion (Eigenvalue threshold), Proportion of Variance threshold, and more
 •  
 • Automatically generated Scree Plots, Loading Plots, Biplots, and more
 •  
 • Use results in downstream applications like Principal Component Regression
 

Multiple Variable Graphing

    html nested lists in direction rtl
 • Specify variables defining axis coordinates, color, and size
 •  
 • Create Bubble Plots
 

Column Statistics

    html nested lists in direction rtl
 • Calculate descriptive statistics: min, max, quartiles, mean, SD, SEM, CI, CV, skewness, kurtosis
 •  
 • Mean or geometric mean with confidence intervals
 •  
 • Frequency distributions (bin to histogram), including cumulative histograms
 •  
 • Normality testing by four methods (new: Anderson-Darling)
 •  
 • Lognormality test and likelihood of sampling from normal (Gaussian) vs. lognormal distribution
 •  
 • Create QQ Plot as part of normality testing
 •  
 • One sample t test or Wilcoxon test to compare the column mean (or median) with a theoretical value
 •  
 • Identify outliers using Grubbs or ROUT method
 •  
 • Analyze a stack of P values, using Bonferroni multiple comparisons or the FDR approach to identify “significant” findings or discoveries
 

Simple Linear Regression and Correlation

    html nested lists in direction rtl
 • Calculate slope and intercept with confidence intervals
 •  
 • Force the regression line through a specified point
 •  
 • Fit to replicate Y values or mean Y
 •  
 • Test for departure from linearity with a runs test
 •  
 • Calculate and graph residuals in four different ways (including QQ plot)
 •  
 • Compare slopes and intercepts of two or more regression lines
 •  
 • Interpolate new points along the standard curve
 •  
 • Pearson or Spearman (nonparametric) correlation
 

Generalized Linear Models (GLMs)

    html nested lists in direction rtl
 • Generate models relating multiple independent variables to a single dependent variable using the new multiple variables data table
 •  
 • Multiple linear regression (when Y is continuous)
 •  
 • Poisson regression (when Y is counts; 0, 1, 2, …)
 •  
 • Logistic regression (when Y is binary; yes/no, pass/fail, etc.)
 

Clinical (Diagnostic) Lab Statistics

    html nested lists in direction rtl
 • Bland-Altman plots
 •  
 • Receiver operator characteristic (ROC) curves
 •  
 • Deming regression (type ll linear regression)
 

Other Calculations

    html nested lists in direction rtl
 • Area under the curve, with confidence interval
 •  
 • Transform data
 •  
 • Normalize
 •  
 • Identify outliers
 •  
 • Normality tests
 •  
 • Transpose tables
 •  
 • Subtract baseline (and combine columns)
 •  
 • Compute each value as a fraction of its row, column or grand total