آنالیز توان براورد نمونه
07 خرداد

آنالیز توان Power Analysis در تحلیل Independent-Samples T Test

          تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر …

Power Analysis در نمونه‌های وابسته
18 اردیبهشت

آنالیز توان Power Analysis و براورد اندازه نمونه در تحلیل Paired-Samples T Test

          تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر …

Power Analysis
27 فروردین

Power Analysis و براورد اندازه نمونه در آنالیز One-Sample T Test

          تحلیل توان Power Analysis نقش مهمی را در طراحی و هدایت مطالعه، ایفا می‌کند. محاسبه توان معمولاً قبل از هر گونه جمع‌آوری داده‌های نمونه انجام می‌شود. برآورد دقیق توان مطالعه، می‌تواند به محققان بگوید چقدر …

Summary Independent-Samples T Test
29 بهمن

تحلیل Summary Independent-Samples T Test با استفاده از SPSS

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       یکی از پرکاربردترین آزمون فرضیه‌ها، استفاده از آزمون‌های …

Paired-Samples T Test
29 بهمن

مقایسه میانگین در طرح دو نمونه وابسته Paired-Samples T Test

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه وابسته برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       یکی از پرکاربردترین آزمون فرضیه‌ها، استفاده از آزمون‌های …

Independent-Samples T Test
28 بهمن

مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل Independent-Samples T Test

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       یکی از پرکاربردترین آزمون فرضیه‌ها، استفاده از آزمون‌های …

One-Sample T Test
28 بهمن

مقایسه میانگین در طرح یک نمونه‌ای One-Sample T Test

      توضیحات مقایسه میانگین در طرح یک نمونه‌ای برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن                       گاهی اوقات در بررسی‌های خود می‌خواهیم مقدار پارامترهای میانگین …

t test paired
15 دی

ویدئو. مثال آموزشی T test – Paired با گراف پد

    همان‌گونه که می‌دانیم با استفاده از آزمون‌های پارامتری T Test می‌توانیم به مقایسه بین یک گروه با یک عدد ثابت و از پیش تعیین شده و یا مقایسه بین دو گروه مستقل و یا وابسته با یکدیگر بپردازیم. …

t test unpaired
10 دی

ویدئو. مثال آموزشی T test – Unpaired

    همان‌گونه که می‌دانیم با استفاده از آزمون‌های پارامتری T Test می‌توانیم به مقایسه بین یک گروه با یک عدد ثابت و از پیش تعیین شده و یا مقایسه بین دو گروه مستقل و یا وابسته با یکدیگر بپردازیم. …

Multiple T Test
09 مهر

ویدئو Multiple T Test با گراف پد پریزم

    معمولاً عادت داریم در هر مطالعه، داده‌ها را در زیر هم ستون‌بندی کرده و آن‌ها را در چند ستون بنویسیم. ما معمولاً برای Variableهای خود یک نام قرار داده و اعداد را در زیر هم و در چند …

آزمون one sample t test
28 آذر

آزمون One Sample T Test در پریسم

    گاهی اوقات در یک مطالعه به دنبال مقایسه داده‌های چند گروه با یکدیگر نیستیم، بلکه می‌خواهیم داده‌های جمع‌آوری شده خود را با “یک عدد ثابت” و از پیش تعیین شده مقایسه کنیم.         به عنوان …