قبلی
Summary Independent-Samples T Test

تحلیل Summary Independent-Samples T Test با استفاده از SPSS

توضیحات مقایسه میانگین در طرح دو نمونه مستقل برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن

 Independent-Samples T Test 

یکی از پرکاربردترین آزمون فرضیه‌ها، استفاده از آزمون‌های فرضیه مربوط به میانگین (دو یا چند جامعه) می‌باشد. از آنجا که میانگین به عنوان یکی از اصلی ترین پارامترهای تعیین کننده ویژگی و مشخصات جوامع مطرح است، استفاده از آزمون‌های مربوط به میانگین می‌تواند به ما در درک درست تفاوت‌ها و یا همانندی جوامع کمک کند. در این لینک می‌توانید آموزش آزمون مقایسه میانگین در دو نمونه مستقل را مشاهده کنید.

 

گراف پد

دریافت ویدئو آموزش آزمون‌های مقایسه میانگین با SPSS

شامل 80 دقیقه ویدئو، 105 اسلاید، فایل‌های دیتا و نتایج نرم‌افزار SPSS

موضوعی که در این مقاله می‌خواهم به آن بپردازم این است که گاهی اوقات اتفاق می‌افتد ما به هر دلیلی فایل دیتا و یافته‌های خام را در اختیار نداریم. نمی‌دانیم برای هر فرد و مورد چه عدد و اندازه‌ای به دست امده است. آنچه ما در اختیار داریم صرفاً آماره‌های توصیفی نتایج مانند تعداد نمونه، میانگین و یا انحراف معیار است. سوالی که در اینجا مطرح است این است که چگونه می‌توانیم بدون داشتن داده‌های خام و فایل دیتا و تنها با داشتن چند آماره توصیفی، به تحلیل و آزمون بپردازیم.

 به عنوان مثال فرض کنید، جدول زیر از آماره‌های توصیفی اندازه کلسترول chol مردان و زنان را در اختیار داشته باشیم. فایل نتایج را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.

آماره‌های توصیفی کلسترول chol مردان و زنان

 

حال محقق می‌خواهد اندازه کلسترول chol مردان و زنان را در این جدول با یکدیگر مقایسه کند. یعنی می‌خواهد فرضیه زیر را آزمون کند.

$ \displaystyle {{H}_{0}}:{{\mu }_{{\left( {Chol,women} \right)}}}={{\mu }_{{\left( {Chol,men} \right)}}}\begin{array}{*{20}{c}} {} & {vs} & {} \end{array}{{H}_{1}}:{{\mu }_{{\left( {Chol,women} \right)}}}\ne {{\mu }_{{\left( {Chol,men} \right)}}}$

سوال این است چگونه فقط با داشتن اطلاعات و یافته‌های جدول بالا به آزمون فرضیه مقایسه میانگین بین زنان و مردان، بپردازیم.

برای انجام این آزمون از مسیر زیر در نرم‌افزار SPSS استفاده می‌کنیم.

Analyze → Compare Means → Summary Independent-Samples T Test 

مسیر انجام تحلیل Summary Independent-Samples T Test

 

در این مسیر، پنجره زیر با نام  T Test Computed from Summary Data برای ما باز می‌شود.

پنجره T Test Computed from Summary Data

نرم‌افزار در این پنجره از ما می‌خواهد آماره‌های توصیفی شامل تعداد نمونه، میانگین و انحراف معیار به ازای هر کدام از گروه‌های مورد بررسی (در این مثال مردان و زنان) را وارد کنیم. به دلخواه می‌توانیم Label و فاصله اطمینان را ویرایش کنیم. من در این پنجره با استفاده از یافته‌هایی که در جدول بالا، گزارش شده بود، اعداد و اندازه‌ها را قرار می‌دهم. تصویر زیر را ببینید.

تکمیل و ورود داده‌ها به پنجره T Test Computed from Summary Data

 

در این پنجره، تعداد نمونه، میانگین، انحراف معیار، برچسب و ضریب اطمینان فاصله اطمینان را قرار داده‌ام. سپس OK می‌کنیم. با انجام این کار در پنجره و محیط Output نرم‌افزار SPSS نتایج و جداول زیر به دست می‌آید. درباره‌ی آن‌ها توضیح می‌دهیم.

جدول Summary Data

 

در ابتدای نتایج جدول Summary Data دیده می‌شود. در این جدول همان آماره‌های توصیفی تعداد نمونه، میانگین، انحراف معیار و انحراف معیار از میانگین برای کلسترول مردان و زنان به دست آمده است. این جدول نشان می‌دهد میانگین کلسترول مردان و زنان به ترتیب برابر با 5.11 و 5.26 واحد است.

در خروجی نتایج، جدول دیگری با نام Independent Samples Test دیده می‌شود.

جدول Independent Samples Test

 

در این جدول، نتایج آزمون فرضیه بالا یعنی مقایسه میانگین کلسترول مردان و زنان به دست آمده است. نتیجه به دست آمده نشان می‌دهد میانگین کلسترول مردان و زنان با یکدیگر اختلاف معنادار ندارند (P-value = 0.124). همچنین آزمون مقایسه واریانس‌ها نیز با استفاده از آماره F انجام شده است. نتیجه به دست آمده بیانگر، همگن بودن واریانس کلسترول در مردان و زنان است (P-value = 0.3300).

جدول 95.0% Confidence Intervals for Difference

 

در این جدول فواصل اطمینان 95% برای اختلاف میانگین کلسترول مردان و زنان به دست آمده است. نتایج بر مبنای همگن بودن یا نبودن واریانس‌ها و همچنین مجانبی یا دقیق بودن، تا حد کمی، متفاوت از یکدیگر است.

بنابراین با استفاده از نرم‌افزار SPSS و تحلیل Summary Independent-Samples T Test می‌توانیم با داشتن آماره‌های توصیفی هر گروه، به آزمون مقایسه میانگین بین گروه‌ها بپردازیم.

 

چگونه به این مقاله رفرنس دهیم

GraphPad Statistics (2022). T Test Computed from Summary Data using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved Month, Day, Yearfrom https://graphpad.ir/summary-independent-samples-t-test-spss/.php

For example, if you viewed this guide on 12th January 2022, you would use the following reference

GraphPad Statistics (2022). T Test Computed from Summary Data using SPSS software. Statistical tutorials and software guides. Retrieved January, 12, 2022, from https://graphpad.ir/summary-independent-samples-t-test-spss/.php

ارایه خدمات تحلیل و مشاوره آماری

گراف پد برای شما خدمات مشاوره و انجام انواع تحلیل‌های آماری را ارایه می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر بهتر است با ما تماس بگیرید.

    گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹