Composite Variables
25 دی

کمیت‌های ترکیبی Composite Variables در نرم‌افزار SPSS

      بسیار اتفاق می‌افتد (به ویژه در کارهای پرسشنامه‌ای) بخواهیم چند کمیت یا سوال را با هم ترکیب کرده و با استفاده از آن‌ها یک Variable و کمیت بسازیم. حتماً در پرسش‌نامه‌ها دیده‌اید که چندین سوال به یک …

Dummy Variables
21 دی

کمیت‌های ساختگی Dummy Variables در نرم‌افزار SPSS

          هنگامی که داده‌های خود را با استفاده از رگرسیون چندگانه تحلیل می‌کنید و هر یک از کمیت‌های مستقل شما در مقیاس اسمی Nominal یا رتبه‌ای Ordinal اندازه‌گیری شده‌اند، باید بدانید که چگونه کمیت‌های ساختگی یا …

وزن دهی
05 دی

وزن دهی موردها و مشاهدات Weight Cases در نرم‌افزار SPSS

    توضیحات وزن دهی مشاهدات برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر         در یک مطالعه و طرح تحقیقاتی بسیار اتفاق می‌افتد که فایل داده‌ها و تمام نتایج ثبت‌شده در اختیار …

انتخاب موردها
25 آذر

انتخاب موردها Select Cases در نرم‌افزار SPSS

          در یک مطالعه و طرح تحقیقاتی بسیار اتفاق می‌افتد که فقط می‌خواهیم بر روی بخشی از داده‌ها تحلیل انجام دهیم. در واقع هدف ما این است که در فایل دیتا، تعدادی از موردها (سطرها) را …

Merge Files
03 آذر

ادغام فایل‌ها Merge Files در نرم‌افزار SPSS

          گاهی وقت‌ها به هنگام تحلیل بر روی داده‌ها، پیش می‌آید که اطلاعات و یافته‌های ما در چند فایل جداگانه قرار دارد. به عنوان مثال در یک تحلیل پرسش‌نامه‌ای، چند پرسشنامه داشته‌ایم و اطلاعات هر پرسشنامه …

پایایی امگا
24 تیر

ضریب پایایی امگا مک دونالد McDonald’s omega در تحلیل پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا …

آلفا کرونباخ
22 اسفند

آلفای کرونباخ Cronbach’s Alpha در تحلیل پایایی پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا …

پایایی پرسشنامه
05 مهر

تحلیل پایایی (Reliability) پرسشنامه در نرم‌افزار SPSS

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***     تعاریف پایایی و روایی معمولاً در اولین گام‌های تحلیل پرسشنامه دو مفهوم روایی (اعتبار) و تحلیل پایایی پرسشنامه …

گروه بندی با SPSS
20 شهریور

گروه بندی و طبقه بندی داده‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS

    SPSS از بهترین نرم‌افزارهای تحلیل‌های توصیفی و استنباطی آماری است، که با ارایه روش‌ها، مدل‌ها و آزمون‌های آماری و رسم گراف‌ها و نمودارهای مقالات و پایان‌نامه‌ها، کاربرد فراوانی در علوم مختلف دارد. در ویدئو آموزشی زیر به نحوه …