شاخص کل بورس

طراحی مدل پیش بینی بر شاخص کل بورس تهران

زمان مطالعه: 5 دقیقه 

 

در شکل زیر می‌توانید اندازه‌های عددی شاخص کل بورس تهران از تاریخ 13870914 تا 13990401 را مشاهده کنید.

از اینجا می‌توانید فایل دیتا اندازه‌های عددی شاخص کل در بازه زمانی فوق را دریافت کنید.

جالب توجه است که بتوانیم بر روی اعداد شاخص بورس تهران، یک مدل سری زمانی طراحی کنیم. تحلیل با استفاده از نرم‌افزار Minitab انجام شده است. در شکل زیر می‌توانید برازش مدل را مشاهده کنید.

همچنین از اینجا می‌توانید فایل برازش شده دیتا به ازای هر روز را دریافت کنید.

مدل خوبی به دست آمده است. به عنوان مثال برازش مدل برای روز یک‌شنبه اول تیرماه سال 99 در جدول زیر آمده است.

بر مبنای مدل برازش شده عدد امروز شاخص یعنی یک‌شنبه اول تیرماه سال 99 مقدار 1295785 باید باشد. توجه به مقدار شاخص در این روز جالب است.

خطای مدل برای این روز 0.367 درصد بوده است.

در جدول زیر آماره‌های توصیفی مربوط به خطای مدل در تمام دوره زمانی از تاریخ 13870914 تا 13990401 بیان شده است.

میانگین خطای مدل در تمام دوره زمانی از تاریخ 13870914 تا 13990401 برابر با 0.5538 درصد و میانه خطای مدل 0.3403 درصد است. این اعداد، توانایی خوب مدل در پیش‌بینی اندازه‌های عددی شاخص کل بورس تهران را نشان می‌دهد.

کمترین خطای پیش‌بینی مدل مربوط به روز 14 فروردین سال 1397 با 0.0002 درصد خطا و بیشتر خطای مدل مربوط به روز 15 مرداد سال 1397 با 6.3477 درصد خطا بوده است.

 

 

گراف پد جمعی از رتبه‌های برتر آزمون دکترا آمار دانشگاه‌های ایران | برجسته در موسسه بین‌المللی تحقیقات | دارای نماد اعتماد الکترونیک از مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ایران و مجوز رسمی ثبت به شماره ۴۱۸۸۱ و شناسه ملی ۱۴۰۰۶۸۳۲۳۱۹