قبلی

رسم گراف و ارایه تحلیل One & Two way با گراف پد و SPSS

65 هزار تومان

در این مطالعه، به بررسی داده‌ها جهت رسم نمودار و ارایه تحلیل، پرداخته شده است. تحلیل‌ها و رسم نمودار با استفاده از نرم‌افزارهای GraphPad Prism و SPSS انجام شده است. فایل خروجی نرم‌افزار همراه با آزمون‌های انجام شده و گراف‌های رسم شده، ارایه شده است. تحلیل نتایج با استفاده از آزمون One & Two-way ANOVA و Post Hoc Scheffe انجام شده و اندازه اثرها به دست آمده است.

تحلیل‌های آماری و رسم نمودارها در 13 صفحه نوشته شده و فایل‌های Word و PDF به همراه فایل داده‌ها و خروجی‌های نرم‌افزار، به صورت کامل، ارایه شده است. به سادگی می‌توانید تمام مستندات و تحلیل‌های انجام شده را دریافت نمایید.

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.