خوشه بندی K-Means
26 فروردین

خوشه بندی Cluster K-Means با نرم‌افزار Minitab

    *** توضیحات خوشه بندی K-Means برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن***         هدف از خوشه بندی K-Means از Cluster K-Means برای گروه‌بندی مشاهدات در خوشه‌هایی که ویژگی‌های مشترک دارند استفاده می‌شود. …

خوشه بندی مشاهدات
23 فروردین

خوشه بندی افراد و مشاهدات (Observations) با نرم‌افزار Minitab

    *** توضیحات خوشه بندی مشاهدات (Variables Clustering) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن***         هدف از خوشه‌بندی مشاهدات (Observations) هدف از خوشه بندی در این آموزش آن است که افراد …

تحلیل خوشه ای
20 آذر

بازاریابی، تحلیل خوشه ای Cluster Analysis در نرم‌افزار SPSS

          تحلیل خوشه ای یک ابزار اکتشافی است که به منظور گروه‌بندی یا خوشه‌بندی داده‌ها طراحی شده است. به عنوان مثال، با استفاده از این نوع آنالیز، می‌توانید گروه‌های مختلفی از مشتریان را بر اساس ویژگی‌های …

خوشه بندی
01 بهمن

خوشه بندی داده‌ها (Clustering) در نرم‌افزار SPSS

    *** توضیحات خوشه بندی داده‌ها (Clustering) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** هدف از خوشه‌بندی داده‌ها هدف از خوشه بندی داده‌ها آن است که مشاهدات را در گروه‌های متجانس تقسیم کنیم، …

خوشه بندی سوالات
24 مهر

خوشه بندی سوالات (Variables) با نرم‌افزار Minitab

    *** توضیحات خوشه بندی سوالات (Variables Clustering) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***           هدف از خوشه‌بندی سوالات (Variables) هدف از خوشه بندی در این آموزش آن …