تحلیل خوشه ای
20 آذر

بازاریابی، تحلیل خوشه ای Cluster Analysis در نرم‌افزار SPSS

      تحلیل خوشه ای یک ابزار اکتشافی است که به منظور گروه‌بندی یا خوشه‌بندی داده‌ها طراحی شده است. به عنوان مثال، با استفاده از این نوع آنالیز، می‌توانید گروه‌های مختلفی از مشتریان را بر اساس ویژگی‌های جمعیت‌شناختی و …

خوشه بندی
01 بهمن

خوشه بندی داده‌ها (Clustering) در نرم‌افزار SPSS

    *** توضیحات خوشه بندی داده‌ها (Clustering) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** هدف از خوشه‌بندی داده‌ها هدف از خوشه بندی داده‌ها آن است که مشاهدات را در گروه‌های متجانس تقسیم کنیم، …

خوشه بندی سوالات
24 مهر

خوشه بندی سوالات (Variables) با نرم‌افزار Minitab

    *** توضیحات خوشه بندی سوالات (Variables Clustering) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر*** هدف از خوشه‌بندی سوالات (Variables) هدف از خوشه بندی در این آموزش آن است که سوالات و یا …