Synergism
19 مرداد

اثر سینرژیسم Synergism ترکیبات دارویی Drug Combinations در نرم افزار Compusyn

                داده‌های زیر را در نظر بگیرید. این داده‌ها و فایل‌های مثال آموزشی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.     فرض کنید دو داروی A و B در اختیار داریم. در تصویر …

Dose Reduction Index
19 مرداد

شاخص کاهش دوز Dose Reduction Index (DRI) در نرم‌افزار Compusyn

                داده‌های زیر را در نظر بگیرید. این داده‌ها و فایل‌های مثال آموزشی را می‌توانید از اینجا دریافت کنید.     فرض کنید دو داروی A و B در اختیار داریم. در تصویر …