اثرات ثابت و تصادفی
01 اردیبهشت

اثرات ثابت یا تصادفی Fixed Factor or Random Factor

              موضوع چیست؟ حتماَ می‌دانید در مدل‌های خطی Linear Model (LM) یا مدل‌های خطی تعمیم یافته General Linear Model (GLM) با دو مفهوم و دو سر رابطه روبه‌رو هستیم. یکی از آن‌ها کمیت وابسته …