آنالیز کوواریانس دو طرفه
02 دی

آنالیز کوواریانس دو طرفه Two-way ANCOVA با SPSS

      در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance یا همان ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، …

تحلیل کوواریانس
27 تیر

ویدئو. آنالیز کوواریانس ANCOVA با نرم‌افزار SPSS

    آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با نرم‌افزار SPSS در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. آنالیز کوواریانس مدل پیشرفته‌تر آنالیز …

تحلیل کوواریانس گراف پد
08 خرداد

رگرسیون چندگانه GraphPad به جای تحلیل کوواریانس SPSS

    در مباحث آمار استنباطی مفهومی به نام آنالیز کوواریانس ANCOVA وجود دارد که به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables به منظور بیان نتایج با دقت بیشتر، می‌پردازد. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون است …