آزمون نرمال
04 اسفند

آزمون نرمال بودن داده ها Normality Test در نرم افزار SPSS

              موضوع چیست؟ مهم‌ترین توزیع آماری با نام توزیع نرمال Normal Distribution نامیده می‌شود. اهمیت این توزیع تا بدان حد است که پیش‌فرض انجام بسیاری از تحلیل‌های آماری نرمال بودن داده‌ها، دانسته می‌شود.  به …

نرمال کردن
22 اردیبهشت

نرمال کردن داده ها در نرم افزار SPSS

              موضوع چیست؟ مهم‌ترین توزیع آماری با نام توزیع نرمال Normal Distribution نامیده می‌شود. اهمیت این توزیع تا بدان حد است که پیش‌فرض انجام بسیاری از تحلیل‌های آماری نرمال بودن داده‌ها، دانسته می‌شود.  به …

آزمون نرمال
14 تیر

آزمون نرمال بودن داده‌ها با گراف پد پریسم

    اهمیت آزمون نرمال به منظور انجام هر تحلیل آماری، برقراری برخی از فرضیات ضروری است. آزمون نرمال و فرض نرمال بودن داده‌ها و پیروی اطلاعات و مشاهدات از نظم موجود در توزیع نرمال (به معنای اینکه بیشتر داده‌ها …