قبلی
آزمون نرمال

آزمون نرمال بودن داده ها Normality Test در نرم افزار SPSS

مهم‌ترین توزیع آماری با نام توزیع نرمال Normal Distribution نامیده می‌شود. اهمیت این توزیع تا بدان حد است که پیش‌فرض انجام بسیاری از تحلیل‌های آماری نرمال بودن داده‌ها، دانسته می‌شود. از آن‌جا که می‌خواهیم نرمال بودن داده‌ها را در بین …

نرمال کردن

نرمال کردن داده ها در نرم افزار SPSS

  با نام Normal-Distribution.sav را می‌توانید از اینجا دانلود کنید. در این مثال از ۱۵۰ نفر، وزن آن‌ها سوال شده است. یک بررسی ساده با استفاده از آزمون کلوموگروف-اسمیرنف نشان می‌دهد، داده‌ها فاقد توزیع نرمال هستند (P-value = 0.024) در …

آزمون نرمال

آزمون نرمال بودن داده‌ها با گراف پد پریسم

ما در این آموزش به دنبال آن هستیم که فرضیه نرمال بودن داده‌ها را با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism مورد بررسی قرار دهیم. گراف پد نرم‌افزاری بسیار کارآمد و پرکاربرد جهت انجام طیف متنوعی از تحلیل‌های آماری می‌باشد. هنگامی …