قبلی

“آموزش و انجام تحلیل طرح آزمایشات و رگرسیون با Minitab”

بهترین نرم‌افزار جهت مطالعات Regression و DOE | جدیدترین نسخه نرم‌افزار Minitab

Regression

مدل رگرسیونی ساده Simple Regression
مدل رگرسیونی چندگانه Multiple Regression
مدل رگرسیونی بهینه پاسخ Optimize Response
مدل رگرسیون لجستیک Logistic Regression
مدل رگرسیون غیرخطی Nonlinear Regression
مدل رگرسیون پواسن Poisson Regression
مدل رگرسیون متعامد Orthogonal Regression

شماره تماس

09128186605

DOE

طرح غربالگری Screening
طرح عاملی Factorial
طرح کامل General Full
طرح عاملی کسری Fractional Factorial
طرح رویه پاسخ Response Surface
طرح آمیخته Mixture
طرح تاگوچی Taguchi
طرح غربالگری قطعی Definitive Screening
طرح پلاکت - بورمن Plackett-Burman
طرح بنکن Box-Behnken

ایمیل

Support@GraphPad.ir

تماس و مشاوره با گراف‌پَد

  موضوعات تحلیل و آموزش

  • مفاهیم و تعاریف رگرسیون و طرح آزمایشات
  • فرایند پنج‌گانه تحلیل در طرح آزمایشات
  • مفاهیم کلیدی Response، Factor و Level
  • وجود Run و تکرار در Design of Experiments
  • مراحل Create, Define, Analyze, Predict, Plot
  • طراحی Worksheet نرم‌افزار Minitab و ورود داده‌ها
  • باقیمانده‌ها Large Residuals و نقش آن‌ها در بهبود مدل
  • ارایه تحلیل و انجام انواع طرح آزمایشات و مدل‌های رگرسیونی
  • مفهوم مقدار احتمال (P-value) و سطح معنی‌داری در تحلیل
  • طراحی انواع مدل‌های Simple & Multiple Regression
  • رسم پلات و ارایه پیش‌بینی در مدل‌های رگرسیونی و DOE
  • بهبود مدل‌های رگرسیونی به دست آمده و افزایش R-square
  • انتخاب صحیح مدل در تحلیل‌های طرح آزمایشات و رگرسیون
  • Corner, Center, Axial, Edge Points در طرح آزمایشات
  • Covariate و تبدیلات Cox-Box در یافتن بهترین مدل آماری
  • انتخاب مدل‌های Stepwise, Forward, Backward در تحلیل
  • تعیین داده‌های Unusual و حذف آن‌ها در تحلیل‌های رگرسیونی
  • تحلیل‌های سلسله مراتبی Hierarchy در طرح آزمایشات و رگرسیون
  • Effects Plots و Residuals Plots در DOE و مدل‌های رگرسیون
  • بیان و تفسیر آنالیز واریانس، جدول ضرایب و شاخص‌های ارزیابی مدل
  • یافتن Incremental Impact of X Variables در مدل‌های رگرسیونی
  • یافتن بهترین معادله ارتباط Response و Factors در DOE و Regression

  مدرس مجموعه Minitab

  ابوالفضل قودجانی
  رتبه ۱ آزمون دکترا آمار کشور

  نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن (نامزد کتاب سال)
  دارای ایمپکت RI Score =736.6 در ResearchGate
  در رده ده درصد محققان و پژوهشگران برتر ResearchGate

  درباره مدرس بیشتر بدانیم