قبلی
One way MANOVA

آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه One-way MANOVA با SPSS

آنالیز واریانس Analysis of Variance یا همان ANOVA یکی از مهمترین تحلیل‌های آماری شناخته می‌شود. در این نوشتار ما قصد داریم درباره آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه با نام One-way MANOVA صحبت کنیم.     چرا می‌گوییم آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه؟ …