پایایی امگا
24 تیر

ضریب پایایی امگا مک دونالد McDonald’s omega در تحلیل پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا …

Inter-rater Reliability
06 فروردین

پایایی بین ارزیابان Inter-rater Reliability

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا …

05 فروردین

ضریب همبستگی درون رده ای Intraclass Correlation Coefficient (ICC)

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا …

آزمون - بازآزمون
02 فروردین

آزمون – بازآزمون Test-retest و تحلیل پایایی پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه …

آلفا کرونباخ
22 اسفند

آلفای کرونباخ Cronbach’s Alpha در تحلیل پایایی پرسشنامه

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***             تحلیل پایایی پرسشنامه پایایی Reliability یک پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا …

پایایی پرسشنامه
05 مهر

تحلیل پایایی (Reliability) پرسشنامه در نرم‌افزار SPSS

    *** توضیحات تحلیل پایایی پرسشنامه (Reliability) برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر***     تعاریف پایایی و روایی معمولاً در اولین گام‌های تحلیل پرسشنامه دو مفهوم روایی (اعتبار) و تحلیل پایایی پرسشنامه …