روش های پیشرفته آماری
04 شهریور

ضریب کاپا در نرم‌افزار SPSS

    توضیحات ضریب کاپا در SPSS براساس داده های پرسشنامه برگرفته شده از کتاب روش های پیشرفته آماری و کاربردهای آن- انتشارات جامعه‌نگر ضریب کاپا چیست؟ ضریب کاپا اندازه‌ای عددی بین 1- تا 1+ است، که هر چه به 1+ …