اندازه اثر
26 بهمن

اندازه اثر Effect Size در تحلیل‌های مقایسه میانگین با استفاده از نرم‌افزار SPSS

          هنگامی که به مقایسه میانگین یک گروه با یک عدد ثابت و یا مقایسه میانگین دو یا چند گروه با یکدیگر می‌پردازیم، به سادگی می‌توانیم از آزمون‌های مقایسه میانگین Compare Mean استفاده کنیم. این آزمون‌ها …