High Beer Logo GraphPad.ir

ویدئوهای آموزشی – صفحه دو

آزمون های ناپارامتری با SPSS

مجموعه تحلیل‌ها و آزمون‌های ناپارامتری

مجموعه آموزش مدل‌های رگرسیون خطی

رگرسیون خطی
رگرسیون پروبیت

مجموعه آموزش انواع مدل‌های رگرسیون غیرخطی

مجموعه انواع مدل‌های رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستیک

رگرسیون لجستیک باینری Binary Logistic Regression

مدل‌های رگرسیون پروبیت Probit Regression

LD50
رگرسیون چندک

رگرسیون چندک Quantile Regression در نرم‌افزار SPSS

رگرسیون اسمی Nominal و ترتیبی Ordinal با نرم‌افزار Minitab

رگرسیون ترتیبی

مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه Multiple Regression با Minitab

مجموعه آموزش تحلیل‌های سری زمانی

براورد اندازه نمونه با نرم‌افزار Minitab

آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار Minitab

آزمون های پارامتری با Minitab

تحلیل‌های توصیفی با نرم‌افزار SPSS

روش‌های جایگزینی داده‌های گمشده Missing Values

جایگزینی داده های گمشده
تحلیل های پارامتری

آزمون‌های مقایسه پارامتری با SPSS

آموزش تحلیل عاملی Factor Analysis

آنالیز تشخیصی

آنالیز تشخیصی و تحلیل ممیزی Discriminate Analysis

خوشه بندی داده‌ها K-Means Cluster

K Means Cluster

تحلیل‌های ارتباط و همبستگی با نرم‌افزار SPSS

اندازه‌گیری توافق ضریب کاپا و رسم جداول توافقی

آزمون کای دو Chi-square، برازندگی توزیع و مقایسه‌های Pairwise Z-Tests

تماس و مشاوره با گراف پد