آزمون های پارامتری

آزمون‌های پارامتری در داده‌ها

17 هزار تومان

در این کارگاه آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری زیر را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر چند مثال بیان می‌کند.

 • One Sample T-Test
 • Two Independent Samples T-Test
 • Two Paired Samples T-Test

شناسه مجموعه: Parametric Tests دسته:

کارگاه آموزش آزمون های پارامتری در قالب هفت فایل به تحلیل آماری با نرم‌افزار SPSS می‌پردازد. فایل pdf دارای ۵۲ اسلاید آموزشی بوده و ۶ مثال از داده‌های کاربردی در آن آمده است. همچنین داده‌های این کارگاه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار SPSS است. این مجموعه آموزشی شامل موارد زیر است.

parametric-test-10-astat.ir

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش آزمون های پارامتری

در کارگاه آموزش آزمون های پارامتری به شرح و توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

 • تعریف و بیان آزمون‌های پارامتری و کاربردهای آن در مطالعات
 • تعریف یک فرضیه آماری و اجزای تشکیل دهنده آن
 • نحوه بیان و نگارش فرضیه‌های آماری، فرض صفر و مقابل
 • بررسی آزمون‌های میانگین و نسبت در یک جامعه
 • مفهوم مقدار احتمال (P-value) و سطح معنی‌داری
 • بررسی آزمون‌های میانگین و نسبت در دو جامعه مستقل و رسم نمودارهای مرتبط
 • بررسی آزمون‌های میانگین و نسبت در دو جامعه وابسته و رسم نمودارهای مرتبط
 • چگونگی یافتن Error Bar در یک تحقیق

ارایه خدمات تحلیل آماری آزمون های پارامتری

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری آزمون های پارامتری با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر مختصری از کار را ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل ارسال می‌شود.