آنالیز کوواریانس چند گانه یک طرفه

آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA با SPSS (۵۰ دقیقه ویدئو، ۲۷ اسلاید)

95 هزار تومان

آنالیز کوواریانس Analysis of Covariance به حذف اثرات کمیت‌های مداخله گر Intervener Variables می‌پردازد و مدل پیشرفته‌تر آنالیز واریانس می‌باشد، هنگامی که از تحلیل‌های رگرسیونی نیز استفاده می‌کنیم. تحلیل کوواریانس مناسبترین آزمون آماری برای طرح پیش آزمون و پس آزمون دو گروهی می‌باشد. تحلیل کوواریانس چندگانه یک طرفه یا One-way MANCOVA هنگامی مورد استفاده قرار می‌گیرد که بخواهیم بیش از یک کمیت وابسته Dependent Variables را در بین گروه‌های مستقل یک فاکتور Factor مورد مقایسه قرار دهیم، در حالی که در مطالعه یک مداخله کننده یعنی کووریت Covariate وجود دارد. آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA در این مجموعه با استفاده از روش General Linear Model, Multivariate آموزش داده شده است. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مجموعه آموزش تحلیل MANCOVA شامل ۵۰ دقیقه ویدئو، فایل دیتا و خروجی‌های نرم‌افزار SPSS به همراه ۲۷ اسلاید آموزشی را مشاهده کنید. 

مدرس. ابوالفضل قودجانی مدرس. ابوالفضل قودجانی
رتبه 1 آزمون کشوری دکترا آمار | نویسنده کتاب روش‌های پیشرفته آماری و کاربردهای آن | در رده پنج درصد برتر محققان و پژوهشگران ResearchGate با RG Score = 56.80

تعداد دریافت مجموعه آموزشی: 537 متقاضیدریافت گراف پد

مطالب ارایه شده در مجموعه آموزشی آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA

در آموزش ویدئویی آنالیز کوواریانس چند گانه یک طرفه با استفاده از نرم افزار SPSS موارد زیر بیان و در قالب ویدئو و اسلایدهای آموزشی توضیح داده شده است.

One-way MANCOVA
 • Descriptive Statistic
 • Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
 • Multivariate Tests
 • Pillai’s Trace
 • Wilks’ Lambda
 • Hotelling’s Trace
 • Roy’s Largest Root
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Compare Means & Plots
 • Levene Statistic Test
 • Multiple Comparisons
 • Partial Eta Squared
 • Observed Power
 • Multivariate Analysis of Covariance
 • Between-Subjects Factors
 • Tests of Between-Subjects Effects
 • Estimated Marginal Means
آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه
 • تحلیل کوواریانس چیست؟
 • طراحی و ساختار آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه
 • مثال نرم‌افزار SPSS برای ANCOVA چند بعدی
 • فاکتور Factor و کمیت وابسته Dependent
 • مسیرهای انجام آنالیز واریانس چندگانه یک طرفه
 • آماره‌های توصیفی فاکتور در هر Dependent
 • مقایسه میانگین‌ها در آنالیز کوواریانس
 • General Linear Model در MANCOVA
 • تنظیمات پنجره Multivariate در تحلیل کوواریانس
 • دکمه‌ها و منوهای نرم‌افزار SPSS در ANCOVA چندگانه
 • ضریب تعیین R Square در مدل آنالیز کوواریانس
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس خطاها
 • آزمون Box’ M جهت همگنی مانریس کوواریانس
 • انواع آزمون‌های تعقیبی در آنالیز کوواریانس
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • نمودارهای خطی از میانگین‌های حاشیه‌ای
 • بیان مدل آماری One-way MANCOVA (Multivariate, GLM)
مدل خطی آنالیز کوواریانس چندگانه یک طرفه One-way MANCOVA (Multivariate, GLM)

 

ارایه خدمات تحلیل آماری تحلیل واریانس و کوواریانس

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آنالیز کوواریانس ANCOVA و MANCOVA با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.