رسم نمودار Grouped با Prism

رسم گراف One & Two Way و آنالیز نتایج با Prism

40 هزار تومان

در این مطالعه، به بررسی داده‌ها جهت رسم گراف‌های One & Two Way و انجام آنالیز، بر مبنای داده‌های ارسالی، پرداخته شده است. تحلیل‌ها و رسم نمودار با استفاده از نرم‌افزار GraphPad Prism انجام شده است. فایل خروجی نرم‌افزار همراه با آزمون‌های انجام شده و گراف‌های رسم شده، ارایه شده است. به سادگی می‌توانید تمام فایل‌ها و تحلیل‌های انجام شده را دریافت نمایید.

شناسه مجموعه: One & Two Way Graphs دسته: ,

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.