نیکویی برازش

آزمون‌های نیکویی برازش (نرمال بودن داده‌ها)

65 هزار تومان

در این کارگاه آموزشی به مبحث آزمون‌های نیکویی برازش (Goodness of Fit Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. در بسیاری از گزارش‌ها در پی آن هستیم که یک مدل احتمالی را بررسی کنیم. این مطلب که بر تئوری‌های آمار و احتمال متنوعی برقرار است در پی طراحی و معرفی فرایند و آزمونی است که از طریق آن قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم که آیا مشاهدات ما از یک مدل احتمال و توزیع خاص پیروی می‌کنند و یا خیر. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده کارگاه را به صورت کامل مشاهده کنید.

تعداد دریافت مجموعه: 349 متقاضیدریافت گراف پد

شناسه مجموعه: Goodness of Fit Test دسته:

کارگاه آموزش نیکویی برازش و آزمون‌های نرمال و پواسن بودن داده‌ها در قالب 33 اسلاید آموزشی به صورت یک مجموعه کامل توسط گراف پد برگزار شده است و به بیان و توضیح آزمون  نیکویی برازش، مدل‌های احتمال، بررسی برازش و وجود یک توزیع آماری خاص در داده‌ها، چگونگی کار با SPSS و نحوه کار با منوها و ابزارهای موجود در نرم‌افزار جهت تحلیل آزمون‌های نیکویی برازش می‌پردازد. کارگاه آموزش آزمون نیکویی برازش با استفاده از شش مثال آموزشی و تحقیقاتی، از داده‌های نرم‌افزار SPSS بهره می‌گیرد. پس از دریافت این کارگاه بلافاصله فایل‌ آموزش و داده‌های نرم‌افزار در صفحه وب قرار گرفته و به آدرس ایمیل شما نیز ارسال خواهد شد. در ادامه می‌توانید 9 تصویر از اسلایدهای آموزشی کارگاه را مشاهده کنید.

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش نیکویی برازش و آزمون نرمال

در کارگاه آموزش آزمون نرمال و نیکویی برازش به شرح و توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است. تصاویر برخی از اسلایدهای آموزشی را مشاهده می‌کنید. موضوع اصلی در این آزمون‌ها تعیین توزیع آماری مشاهدات است. ما در این نوع از آزمون‌های فرضیه مشخص می‌کنیم که آیا داده‌های مورد بررسی دارای توزیع از پیش تعیین‌شده‌ای هستند و یا این‌که فاقد توزیع خاصی می‌باشند. تشخیص دارا بودن و یا دارا نبودن داده‌ها از یک توزیع و نظم ریاضی خاص به ما در درک تحلیل‌های بعدی کمک زیادی خواهد کرد. بررسی فرض نرمال بودن مشاهدات در این نوع از آزمون‌ها قرار دارد.

Normality Test
 • خُرد کردن Split داده‌ها
 • تحلیل نتایج آزمون نیکویی برازش
 • نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف
 • برازش توزیع احتمال آماری به داده‌ها
 • استفاده از نرم‌افزار در آزمون نیکویی برازش
 • مقایسه نرمال بودن در داده‌های توام و مجزا
 • فرضیه‌های آزمون نرمال و استفاده از نرم‌افزار
 • جدول توافقی و تحلیل نتایج مدل توزیع احتمال
 • جدول رخداد تعداد زلزله در یک بازه زمانی خاص
 • مثال بررسی نرمال بودن مجموعه‌ای از مشاهدات
 • فرضیه‌های آزمون پواسن و ورود داده‌ها به نرم‌افزار
 • گزینه‌های نرم‌افزار در انجام آزمون نرمال بودن داده‌ها
 • چگونه آزمون پواسن و نرمال را با SPSS انجام دهیم؟
 • بررسی نرمال بودن برحسب یک کمیت گروه‌بندی کننده
 • طراحی آزمون نیکویی برازش در فرضیه نرمال و پواسن
Goodness of Fit
 • برازندگی توزیع چیست؟
 • نحوه وزن‌دهی مشاهدات
 • کاربردهای آزمون کای-اسکوئر
 • تحلیل نتایج آزمون نیکویی برازش
 • مدل توزیع احتمال و آزمون کای دو
 • انجام آزمون نیکویی برازش در SPSS
 • تعداد زلزله‌ها در کشور و آزمون پواسن
 • فرضیه‌ها و آماره آزمون برازندگی توزیع
 • طراحی آزمون کای دو در برازندگی توزیع
 • مسیر استفاده از نرم‌افزار در آزمون پواسن
 • جدول برهم‌کنش کمیت‌های گروه‌بندی شده
 • استفاده از آزمون کای دو در تحلیل برازندگی
 • تحلیل نتایج پواسن بودن تعداد زلزله در بازه زمانی
 • تحلیل نرمال بودن و نتایج پس از خُرد کردن داده‌ها
 • رسم هیستوگرام و منحنی نرمال داده‌های توام و مجزا

ارایه خدمات تحلیل آماری نیکویی برازش

گراف پد در موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری آزمون نرمال و نیکویی برازش را با استفاده از نرم‌افزارهای آماری در تحقیقات و مطالعات انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.