تعریف Variable داده‌ها

طراحی Variableهای اختلاف بین زمان‌ها و تحلیل با گراف پد (آزمون نرمالیتی و من ویتنی)

95 هزار تومان

جهت تحلیل نتایج از نرم‌افزار GraphPad Prism استفاده کرده‌ایم. انجام انواع تحلیل‌های آماری توصیفی مانند رسم نمودار و یافتن آماره‌های توصیفی و پس از آن تحلیل‌های استنباطی شامل آزمون‌های نرمالیتی و مقایسه‌ای ناپارامتری Mann-Whitney، در این مطالعه انجام شده است. ابتدا تمامی داده‌ها از فایل اکسل به گراف پد Export و سپس، طراحی و Create شده‌اند. در این روش تحلیل دو Variable جدید با نام‌های Dif1 و Dif2 ساخته‌ایم. پس از آن به مقایسه اندازه‌های اختلاف بین دو گروه بر مبنای Variableهای جدید پرداخته‌ایم. پس از پرداخت به صفحه دانلود رفته و به سادگی می‌توانید تمام مستندات و تحلیل‌های انجام شده را دریافت نمایید.

نتایج در 51 صفحه نوشته شده و فایل نرم‌افزار GraphPad Prism8 نیز قرار داده شده است.

ارایه خدمات تحلیل آماری و بیان نتایج

ما در گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات انجام تحلیل‌های آماری توصیفی و استنباطی، رسم انواع نمودارهای آماری و جداول فراوانی و توافقی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهیم. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را ارسال نمایید. ما به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.