ضریب همبستگی

ضرایب همبستگی و سنجش ارتباط

17 هزار تومان

در این کارگاه آموزشی به مبحث سنجش ارتباط و ضرایب همبستگی (Correlation Coefficients) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS پرداخته شده است. ما در این بخش به بررسی سه نوع اصلی از ضرایب همبستگی یعنی پیرسن، اسپیرمن و کندال می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر مثال بیان می‌کنیم.

شناسه مجموعه: Correlation دسته:

ارتباط بین سوالات و فرضیه‌ها در یک تحقیق و طرح پژوهشی از جمله سوالات پرکاربرد و مهم به حساب می‌آید. در این بخش در پی آن هستیم که با توجه به اهمیت و کاربرد مفهوم ارتباط، وابستگی و تأثیرگذاری کمیت‌ها بر روی یکدیگر به موضوعاتی در این‌باره اشاره کنیم، ما این مفهوم را در قالب مفاهیم مؤلفه‌های عددی ضریب همبستگی پی می‌گیریم. کارگاه آموزش همبستگی در قالب چهار فایل می‌باشد.

فایل pdf که دارای 34 اسلاید آموزشی بوده و 3 مثال از داده‌های کاربردی در آن آمده است. همچنین داده‌های این کارگاه آموزشی نیز در قالب فایل‌های جداگانه ارایه شده است. این داده‌ها در قالب فایل‌های نرم‌افزار SPSS است.

این مجموعه آموزشی شامل موارد زیر است.

correlation-8-astat.ir

ابزار کار در این مرحله استفاده از نرم‌افزار مطلوب و همه‌کاره SPSS خواهد بود.

مطالب ارایه شده در کارگاه آموزش ضریب همبستگی

در کارگاه آموزش ضریب همبستگی و ارتباط بین کمیت‌ها به توضیح موارد زیر با استفاده از مثال‌های آموزشی و فایل‌های داده، پرداخته شده است.

  • ارتباط بین کمیت‌ها/ مولفه‌های عددی ضریب همبستگی (Correlation)
  • تعریف و توضیح ضریب همبستگی پیرسن (Pearson) و موارد کاربرد آن
  • تعریف و توضیح ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman) و موارد کاربرد آن
  • چگونگی رسم نمودارهای آماری پراکنش مرتبط با ضرایب همبستگی
  • ارتباط بین کمیت‌ها/ مولفه‌های عددی ضریب همبستگی
  • تعریف و توضیح ضریب همبستگی کندال (Kendall’s) و موارد کاربرد آن

ارایه خدمات تحلیل آماری ضریب همبستگی

گراف پد موسسه علمی پژوهشی داده پویا علامه ارایه خدمات تحلیل‌های آماری ضرایب همبستگی با استفاده از انواع نرم‌افزارهای آماری را انجام می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر و نحوه کار می‌توانید مختصری از کار خود را  ارسال نمایید. به سرعت تقاضای شما را بررسی و نتایج تحلیل داده‌ها را به صورت اختصاصی و کامل ارسال خواهیم کرد.