گراف پد

تحلیل‌های سری زمانی Time Series با Minitab

 

در این مجموعه آموزشی به موضوع سری زمانی (Time Series) و آزمون‌های آماری این تحلیل با استفاده از نرم‌افزار Minitab پرداخته شده است. ‌همان‌گونه که می‌دانیم، سری‌های زمانی اعدادی هستند که در طول زمان اندازه‌گیری می‌شوند. هدف ما در مطالعات سری زمانی به دست آوردن بهترین مدل قابل برازش بر داده‌ها و پس از آن براورد و پیش‌بینی مقادیر آینده می‌باشد. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

مطالب تحلیل‌های سری زمانی با Minitab

Time Series

    html nested lists in direction rtl
 • Time Series Plot
 • Run Test
 • Outlier Test
 • Bartlett Test
 • F Test
 • Mann-Kendall Test
 • Trend Analysis
 • Fitted Trend Equation
 • Decomposition Model
 • Single Exponential Smoothing
 • Double Exponential Smoothing
 • Winters’ Method
 

سری زمانی

    html nested lists in direction rtl
 • رسم گراف در تحلیل‌های سری زمانی
 • آزمون توالی در داده‌ها
 • آزمون وجود داده پرت
 • آزمون بارتلت همگنی واریانس
 • آزمون مقایسه میانگین‌ها
 • فواصل اطمینان و مقدار احتمال
 • آزمون من-کندال در شناسایی روند داده‌ها
 • آنالیز روند و انواع مدل‌های آن
 • تحلیل تجزیه و اثرات فصلی
 • معادلات آنالیز روند
 • انواع مدل‌های هموارسازی داده‌ها
 • پیش‌بینی در مدل‌های سری زمانی
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد