گراف پد

مروری بر تحلیل‌های سری زمانی با Minitab

 

در این مجموعه آموزشی به موضوع سری زمانی (Time Series) و برخی آزمون‌های آماری این تحلیل با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. ‌همان‌گونه که می‌دانیم، سری‌های زمانی اندازه‌ها و اعدادی هستند که در طول زمان قرار گرفته‌اند و با گذشت زمان کاهش و یا افزایش می‌یابند. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

مطالب مروری بر تحلیل‌های سری زمانی با Minitab

Time Series

    html nested lists in direction rtl
 • Time Series Plot
 • Run Test
 • Outlier Test
 • Bartlett Test
 • F Test
 • Mann-Kendall Test
 • Trend Analysis
 • Fitted Trend Equation
 • Single Exponential Smoothing
 • Double Exponential Smoothing
 

سری زمانی

    html nested lists in direction rtl
 • رسم گراف در تحلیل‌های سری زمانی
 • آزمون توالی در داده‌ها
 • آزمون وجود داده پرت
 • آزمون بارتلت همگنی واریانس
 • آزمون مقایسه میانگین‌ها
 • فواصل اطمینان و مقدار احتمال
 • آزمون من-کندال در شناسایی روند داده‌ها
 • آنالیز روند و انواع مدل‌های آن
 • معادلات آنالیز روند
 • پیش‌بینی گام بعدی در مدل‌های سری زمانی
 

تماس و مشاوره با گراف پد