گراف پد

آموزش نرم افزار Compusyn و بررسی اثر Synergism سینرژیسم

 

بهترین نرم‌افزار جهت تحلیل اثر سینرژیسم Synergism ترکیبات دارویی Drug Combinations، استفاده از نرم‌افزار Compusyn است. در این مجموعه آموزشی به بیان کار با نرم‌افزار، نحوه ورود داده‌ها و به دست آوردن نتایج و انواع گراف‌ها، پرداخته‌ایم. براورد پارامترهایی مانند CI، DRI، Dm، m، r و رسم نمودارهایی مانند Median Effect، Isobologram و Polygonogram به همراه Dose-Effect Curve در این مجموعه آمده است. همچنین می‌توانید نرم‌افزار Compusyn و فایل‌های دیتا و نتایج کار با نرم‌افزار را نیز دریافت کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

فایل‌های مثال و نرم‌افزار Compusyn
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

140 دقیقه

مطالب آموزش نرم افزار Compusyn

Synergism

    html nested lists in direction rtl
 • Drug Combinations
 • Dose Response
 • Single & Combos Drug
 • Dose, Effect, Point
 • Combination Data
 • Generate Report
 • X-int & Y-int
 • Dm, Log(Dm), m, r
 • Median-Effect Plot
 • Dose-Effect Curve
 • Combination Index (CI)
 • Additive Effect & Antagonism
 • Fa-CI Table & Plot
 • Dose-Reduction Index (DRI)
 • Fa-DRI Table & Plot
 • Isobologram
 • Polygonogram
 • Calculate Parameters
 

سینرژیسم

    html nested lists in direction rtl
 • سینرژیسم و هم افزایی
 • ورود داده‌ها به نرم‌افزار Compusyn
 • پنجره‌ها و گزینه‌های نرم‌افزار
 • انتخاب خروجی‌های نرم‌افزار
 • نتایج و جدول‌های Compusyn
 • براورد انواع پارامترهای نرم‌افزار
 • میانه موثر دوز و منحنی غیرخطی
 • شیب خط و ضریب همبستگی خطی
 • شاخص ترکیبی و اثر سینرژیسم
 • درجه بندی سطوح مختلف Combination Index
 • گراف Fa-CI در نرم‌افزار Compusyn
 • شاخص کاهش دوز در نرم افزار Compusyn
 • جدول Fa-DRI برای نقاط مشاهده شده در مطالعه
 • ایزوبولوگرام در نرم افزار Compusyn
 • دوز موثر داروی ترکیبی برای رسیدن به Fa خاص
 • پُلیگونوگرام در Compusyn
 • پارامترهای براورد شده به ازای هر کدام از داروها
 • کار با Calculate Parameters نرم‌افزار Compusyn
 

تماس و مشاوره با گراف پد