گراف پد

آنالیز بقا Survival با نرم افزار GraphPad Prism

 

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مجموعه آموزشی آنالیز بقا Survival با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم به بیان مفاهیم و نحوه تحلیل آنالیز بقا پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

تحلیل‌ها و مثال‌ها با نرم‌افزار Prism
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

300 دقیقه

مطالب آنالیز بقا Survival

Survival

    html nested lists in direction rtl
 • Key concept, Survival Curves
 • Kaplan-Meier
 • Median Survival
 • Log-rank (Mantel-Cox) test
 • Gehan-Breslow-Wilcoxon test
 • Hazard Ratio Mantel-Haenszel
 • Percent Survival & Death
 • Death/Event & Censored subject
 • Cox Proportional Hazards Regression
 • Residuals & Graphs Cox Model
 

آنالیز بقا

    html nested lists in direction rtl
 • تعریف و مفاهیم اساسی دز آنالیز بقا
 • رسم منحنی‌های کاپلان مایر
 • مقایسه منحنی‌های بقا با یکدیگر
 • یافتن میانه و درصد بقا
 • پیشامد/مرگ و داده‌های سانسور شده
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • نحوه نوشتن داده‌های بقا در گراف پد
 • نسبت خطر در تحلیل بقا
 • رگرسیون خطرات متناسب کاکس
 • باقیمانده‌های مدل کاکس و رسم نمودارها
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد