گراف پد

آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار Minitab

 

در این مجموعه آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) یک و دو نمونه‌ای One & Two Sample و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. این مجموعه مهم‌ترین آزمون‌های پارامتری شامل Z-Test & T-Test و Paired T همراه با آزمون‌های مقایسه نسبت One & Two Proportion را معرفی کرده است. سایر آزمون‌ها مانند نرخ پواسن One & Two Poisson Rate و آزمون‌ةای مقایسه واریانس One & Two Variance در این مجموعه بیان شده است.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

8 مثال، تحلیل با Minitab
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

100 دقیقه

مطالب آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار Minitab

Two Sample

    html nested lists in direction rtl
  • Two Sample T
  • Paired T
  • Two Proportion
  • Two Sample Poisson Rate
  • Two variance
 

One Sample

    html nested lists in direction rtl
  • one Sample Z
  • one Sample T
  • one Proportion
  • one Sample Poisson Rate
  • one variance
 

تماس و مشاوره با گراف پد