گراف پد

انواع تحلیل‌های اندازه‌گیری مکرر (RM) را به خوبی یاد بگیریم.

 

در تحلیل آماری هنگامی که یک مفهوم را در طول زمان بررسی می‌کنیم، از مطالعات و روش‌هایی با نام اندازه‌گیری مکرر Repeated Measure استفاده می‌کنیم. آنالیزهای اندازه‌گیری مکرر می‌تواند ساده، یک طرفه و یا چند طرفه باشد. آن‌ها همچنین می‌توانند Univariate و یا Multivariate باشند. هنگامی که تحلیل اندازه گیری مکرر دارای کووریت Covariate یا مداخله‌کننده باشد، تحلیل ما از نوع آنالیز کوواریانس خواهد بود.

در این مجموعه آموزشی ما به بیان انواع طرح‌ها و مدل‌های RM پرداخته‌ایم. این تحلیل‌ها شامل مدل‌های ساده، یک و دو طرفه، آنالیزهای واریانس و تحلیل‌های کواریانس مرتبط با مدل‌های RM می‌باشد. علاوه بر آن اندازه‌گیری مکرر به صورت Univariate و چندگانه Multivariate نیز بیان شده است. در پایین صفحه مطالب مجموعه آموزش تحلیل‌های اندازه‌گیری مکرر آمده است.

مطالب مجموعه آموزشی اندازه گیری مکرر

Repeated Measure

    html nested lists in direction rtl
 • General Linear Model
 • Within-Subjects Factors
 • Between-Subjects Factors
 • Descriptive Statistic
 • Box’s Test of Equality of Covariance Matrices
 • Multivariate Tests
 • Pillai’s Trace
 • Wilks’ Lambda
 • Test of Homogeneity of Variances
 • Mauchly’s Test of Sphericity
 • Tests of Within-Subjects Effects
 • Univariate Multivariate Tests
 • Levene’s Test of Equality of Error Variances
 • Pairwise Comparisons
 • Partial Eta Squared
 • Estimated Marginal Means
 • Multivariate Analysis of Covariance
 • Tests of Between-Subjects Effects
 

اندازه‌گیری مکرر

    html nested lists in direction rtl
 • اندازه‌گیری مکرر RM چیست؟
 • طراحی و ساختار اندازه گیری مکرر یک بعدی و چندگانه
 • مثال‌های نرم‌افزار SPSS برای انواع تحلیل اندازه گیری باتکرار
 • فاکتورها Factors و کمیت وابسته Dependent
 • مسیر انجام آنالیز RM در نرم افزار
 • استفاده از برنامه نویسی و Syntax در آنالیز RM
 • آماره‌های توصیفی فاکتور در هر Dependent
 • مقایسه میانگین‌های حاشیه‌ای در هر گروه
 • بررسی تاثیر Time بر Dependent Variable
 • تنظیمات پنجره Repeated Measure در SPSS
 • آزمون‌های مقایسه میانگین در Main Effect
 • استفاده از Syntax در آزمون‌های Interaction effect
 • آزمون ماچولی فرضیه همگنی واریانس‌ها
 • آزمون Levene در فرضیه همگنی واریانس خطاها
 • آزمون Box’ M جهت همگنی مانریس کوواریانس
 • میانگین‌های حاشیه‌ای و دکمه EM Means
 • نمودارهای خطی از میانگین‌های حاشیه‌ای
 • مدل آماری (Univariate Multivariate, GLM) در تحلیل اندازه گیری با تکرار
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد