گراف پد

تحلیل پایایی Reliability Analysis با نرم افزار SPSS

 

تحلیل پایایی Reliability پرسشنامه به معنای آن است که ابزار اندازه‌گیری تا چه اندازه نتایج یکسانی به دست می‌دهد. در این مجموعه به بیان موضوعات تحلیل پایایی پرسشنامه‌ها، ضریب آلفا کرونباخ Cronbach’s Alpha، پایایی بین ارزیابان Inter-Rater، آزمون بازآزمون Test-Retest، ضریب پایایی امگا Omega و ضریب همبستگی درون رده‌ای ICC با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است. در پایین صفحه می‌توانید سرفصل مجموعه آموزش تحلیل‌های پایایی را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

10 فایل و مثال SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

120 دقیقه

مطالب تحلیل پایایی Reliability Analysis

Reliability Analysis

    html nested lists in direction rtl
 • Reliability Statistics
 • Cronbach’s Alpha Based on Standardized Items
 • Inter-Item Correlation Matrix
 • Item-Total Statistics
 • Omega Reliability
 • Test-retest Reliability
 • Bivariate Correlation
 • Consistency Absolute Agreement
 • Interrater Reliability
 • Intraclass Correlation Coefficient
 • Two-way Random Mixed
 • Scale Mean if Item Deleted
 • Squared Multiple Correlation
 • Cronbach’s Alpha if Item Deleted
 • Single Average Measures
 • F Test with True Value
 

تحلیل پایایی

    html nested lists in direction rtl
 • تحلیل پایایی چیست؟
 • آلفای کرونباخ در محاسبه پایایی
 • مثال‌های نرم‌افزار SPSS
 • تفسیر ضرایب آلفای کرونباخ
 • ماتریس ضرایب همبستگی و کوواریانس
 • ضریب پایایی امگا
 • مسیر و تنظیمات انجام آنالیز پایایی
 • موارد کاربرد آلفای کرونباخ استاندارد شده
 • آزمون بازآزمون و ضریب همبستگی
 • پایایی بین ارزیابان و داوران
 • ضریب همبستگی درون رده ای
 • آنالیز واریانس در تحلیل‌های پایایی
 • انواع مدل‌های و روش‌های محاسبه ICC
 • فرض صفر و مقابل در تحلیل‌های ICC
 • واریانس و پراکندگی بین و درون ارزیابان
 • محاسبه آماره‌های توصیفی در پایایی پرسشنامه
 

تماس و مشاوره با گراف پد