گراف پد

مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه Multiple Regression با Minitab

 

در مجموعه آموزشی مدل‌های رگرسیونی خطی ساده و چندگانه (Linear Regression Model) کاربرد نرم‌افزار آماری Minitab و روش انجام تحلیل‌ها بیان شده است. در این مجموعه آموزشی به بررسی مدل رگرسیونی با استفاده از منوهای Assistant و Fit Regression Model می‌پردازیم و کاربرد آن‌ را با ذکر یک پروژه بیان می‌کنیم. به طور ویژه در این مجموعه، ماژول Regression نرم‌افزار Minitab را معرفی کرده‌ایم.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

تحلیل با نرم‌افزار Minitab
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

100 دقیقه

مطالب مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه با Minitab

Regression Model

    html nested lists in direction rtl
 • تبدیلات کاکس-باکس Cox-Box در نرم‌افزار Minitab
 • فرایند تبدیل یک مدل غیرمعنادار به یک مدل کاملاً معنادار
 • تعریف و بیان جدول ضرایب در یک مدل رگرسیونی به دست آمده
 • بهبود مدل رگرسیونی به دست آمده و بالا بردن ضریب تعیین
 • مفهوم آماری ضرایب رگرسیونی و مقادیر احتمال مربوط به آن‌ها
 • بررسی تاثیرگذاری معنادار ضرایب مدل رگرسیونی
 • استفاده از نمودارها در نشان دادن مناسبت مدل رگرسیونی
 • رسم نمودارهای پراکنش و معادله خط با Minitab
 • نمودار باقیمانده‌ها در مقابل مقادیر برازش شده کمیت پاسخ
 • استفاده از منوی Assistant در طراحی رگرسیونی چندگانه
 

مدل‌های رگرسیونی

    html nested lists in direction rtl
 • ارتباط بین کمیت‌ها/ مدل‌های تجزیه رگرسیون و کاربردهای آن
 • مدل رگرسیون خطی ساده و معادله آن
 • براورد پارامترهای مدل رگرسیونی و روابط آن‌ها
 • شناسایی موارد باقیمانده‌های بزرگ Large Residuals
 • بررسی جزء خطا و باقیمانده‌ها در یک مدل رگرسیونی
 • ضریب همبستگی و ضریب تشخیص در مدل رگرسیونی
 • اینتراکشن و مدل چندگانه کمیت‌های مستقل با یکدیگر
 • فواصل اطمینان و مقادیر پیش بینی برای معادله خط
 • بررسی جدول ANOVA در یک مدل رگرسیونی و مقدار احتمال آن
 • مدل رگرسیونی چند بعدی با p کمیت مستقل
 

تماس و مشاوره با گراف پد