گراف پد

تحلیل توان Power Analysis و براورد اندازه نمونه با SPSS

 

تحلیل توان Power Analysis و براورد اندازه نمونه Sample Size Estimation با استفاده از نرم‌افزار SPSS در این مجموعه آموزشی، بیان شده است. این امکانی است که SPSS در ورژن‌های جدید 28 به بعد خود، اضافه کرده است. اگر می‌خواهید از تئوری‌ها صرف‌نظر کنید و مستقیماً به تحلیل داده‌ها بپردازید، این مجموعه راهنمای خوبی برای شما خواهد بود و کمک می‌کند تا نتایجی را که نرم‌افزار ایجاد می‌کند درک کنید.

مطالب مجموعه آموزشی تحلیل توان و براورد اندازه نمونه

Power Analysis

    html nested lists in direction rtl
 • One-Sample T Test
 • Paired-Samples T Test
 • Independent-Samples T Test
 • One-way ANOVA
 • One-Sample Binomial Test
 • Related-Samples Binomial Test
 • Independent-Samples Binomial Test
 • Pearson’s product-moment correlation
 • Spearman rank-order correlation
 • Partial Correlation
 • Linear Regression
 

تحلیل توان

    html nested lists in direction rtl
 • تحلیل توان در مطالعات میانگین و نسبت
 • براورد اندازه نمونه در طرح‌های میانگین و نسبت
 • رسم نمودار و گراف در تحلیل توان
 • رسم منحنی توان در بازه و کران‌های انتخابی
 • تحلیل توان در مطالعات همبستگی
 • به دست آوردن اندازه نمونه در تحلیل‌های همبستگی
 • همبستگی جزئی و براورد اندازه نمونه
 • همبستگی جزئی و به دست آوردن توان مطالعه
 • تحلیل توان در مدل‌های رگرسیون خطی
 • براورد اندازه نمونه در یک مطالعه رگرسیونی
 • اندازه اثر و ارتباط آن با تحلیل توان
 

تماس و مشاوره با گراف پد