گراف پد

آزمون‌های مقایسه‌ای و تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری با Prism

 

GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. در مجموعه آموزشی آزمون‌های مقایسه‌ای به بیان و ارایه روش‌های تحلیل آماری آزمون‌های پارامتری و ناپارامتری با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پریسم پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

114 اسلاید، 11 مثال نرم‌افزار Prism
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

170 دقیقه

مطالب مجموعه آموزش تحلیل‌های پارامتری و ناپارامتری با Prism

Compare Tests

    html nested lists in direction rtl
 • Column Statistics
 • T-Test unpaired & paired
 • T-Test one sample
 • One-way & Two-way ANOVA
 • Mann-Whitney
 • Kolmogorov-Smirnov
 • Kruskal-Wallis
 • Wilcoxon & Friedman
 • Test for Linear Trend
 

آزمون‌های مقایسه‌ای

    html nested lists in direction rtl
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • آماره‌های توصیفی و اندازه‌های عددی
 • جداول آماری فراوانی و توافقی
 • انواع مقایسه‌ها و آزمون‌های فرضیه آماری
 • استنباط آماری و تحلیل نتایج مقالات
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • مقایسه میانگین توزیع و انحراف معیار
 • آنالیز واریانس ANOVA یک و دو طرفه
 • آزمون روند خطی
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد