گراف پد

تحلیل‌های چندگانه Multiple Variables با نرم افزار Prism

 

GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. ما در مجموعه آموزش تحلیل‌های چندگانه به بیان و ارایه آنالیزهای Multiple Regression و Correlation Matrix با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پرداخته‌ایم. تحلیل‌های دیگری مانند Multiple Logistic Regression و همچنین Poisson Regression از دیگر موضوعات این مجموعه می‌باشد. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

مثال و تحلیل با Prism
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

150 دقیقه

مطالب تحلیل‌های Multiple Variables با نرم افزار Prism

Multiple Variables

    html nested lists in direction rtl
 • Multiple Variables Analysis
 • Multiple Regression
 • Correlation Matrix
 • Parameter Estimate
 • R Square
 • Analysis of Variance
 • P-value
 • Multicollinearity
 • Poisson Regression
 • Multiple Logistic Regression
 

رگرسیون چندگانه

    html nested lists in direction rtl
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • براورد ضرایب رگرسیونی مدل‌های چندگانه
 • انواع همبستگی‌های پارامتری و ناپارامتری
 • انواع ارتباط‌ها و آزمون‌های فرضیه آماری
 • استنباط آماری و تجزیه و تحلیل نتایج
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • نمودار احتمال نرمال و باقیمانده‌ها
 • نمودار پراکنش بین کمیت‌ها
 • مدل رگرسیون پواسن و براورد پارامترهای مدل
 • تحلیل با رگرسیون لجستیک چندگانه
 

تماس و مشاوره با گراف پد