گراف پد

مجموعه آموزشی تحلیل‌های آماری با نرم‌افزار Minitab

همراه با تخفیف 20 درصد ویژه بهار 1403

مطالب مجموعه آموزش نرم‌افزار Minitab

iconspace_Mycroscope_54px-512

خوشه‌بندی و رگرسیون غیرخطی

رگرسیون لجستیک ترتیبی Ordinal Logistic Regression
رگرسیون لجستیک اسمی Nominal Logistic Regression
نتایج Goodness-of-Fit Tests
جدول Test of All Slopes Equal to Zero
روش گام به گام خوشه‌بندی در نرم‌افزار Minitab
قرار گرفتن هر مشاهده در یک خوشه
خوشه بندی افراد و مشاهدات Observations
روش خوشه بندی Cluster K-Means
تحلیل خوشه بندی کمیت‌ها و ستون‌ها Variables
iconspace_Sign-512

آزمون‌های پارامتری

آزمون‌های مقایسه میانگین و نسبت
تحلیل‌ةای مقایسه انحراف معیار و واریانس
one Sample Z Test
One & Two Sample T Test
Paired T Test
One & Two Proportion
One Sample Poisson Rate
Two Sample Poisson Rate
One & Two variance
Space_-_Filled_Outline_-_38-28-512

تحلیل‌های سری زمانی

پیش‌بینی گام بعدی در مدل‌های سری زمانی
آزمون بارتلت همگنی واریانس Bartlett Test
آزمون من-کندال در شناسایی روند داده‌ها Mann-Kendall Test
رسم گراف در تحلیل‌های سری زمانی Time Series Plot
سری زمانی میانگین متحرک و Decomposition
Single Exponential Smoothing
Double Exponential Smoothing
Winters' Method Analysis
Statistics set graphpad.ir

کار و تحلیل با نرم‌افزار

نمودارهای Pie & Bar ، Histogram ، Line ، Scatter ، Box
آموزش Minitab ، آنالیز واریانس و استفاده از توزیع آماری F
بررسی فرض Homogeneity of Variance test
نتایج آزمون کلوموگروف-اسمیرنوف در آزمون نرمال
تعیین و شناسایی داده‌های پرت Outlier Data
عدم برازش Lack of Fit مدل‌های رگرسیونی
Split Worksheet در نرم افزار Minitab
توان آزمون (Power) و براورد اندازه نمونه با Minitab
Sample Size Estimation در انواع مطالعات
iconspace_Schedule_54px-512

طراحی مدل‌های رگرسیونی

طراحی مدل‌های رگرسیون خطی چندگانه Multiple Regression
فرایند تبدیل یک مدل غیرمعنادار به یک مدل کاملاً معنادار
بهبود مدل رگرسیونی به دست آمده و بالا بردن ضریب تعیین
رسم نمودارهای پراکنش و معادله خط با Minitab
استفاده از منوی Assistant در طراحی رگرسیونی چندگانه
استفاده از نمودارها در نشان دادن مناسبت مدل رگرسیونی
فواصل اطمینان و مقادیر پیش بینی برای معادله خط
تبدیلات کاکس-باکس Cox-Box در نرم‌افزار Minitab
شناسایی موارد باقیمانده‌های بزرگ Large Residuals
growth-512

آنالیز روند در داده‌ها

ارزیابی آنالیز روند در داده‌ها Trend Analysis
آزمون توالی در داده‌ها Run Test
آزمون وجود داده پرت Outlier Test
آنالیز روند و انواع مدل‌های آن
فواصل اطمینان و مقدار احتمال
معادلات آنالیز روند Trend Analysis
آزمون مقایسه میانگین‌ها F Test
Fitted Trend Equation

سوالی دارید، بپرسید

گراف پد خیلی زود پاسخ شما را می‌دهد. جهت دریافت نکات بیشتر می‌توانید با ما تماس بگیرید.