گراف پد

مجموعه آموزشی مدل‌های رگرسیون خطی با SPSS

 

در این مجموعه آموزشی مدل‌های رگرسیونی خطی Linear Regression کاربردهای آن و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS بیان شده است. ما در این بخش به بررسی گزینه‌‌ها و نتایج متنوع رگرسیون خطی می‌پردازیم و کاربرد آن‌ها را بیان می‌کنیم. همچنین ماژول Automatic Linear Modeling نرم‌افزار SPSS را معرفی کرده‌ایم.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

مثال‌ها و آموزش با نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

270 دقیقه

مطالب مدل‌های رگرسیون خطی با SPSS

Linear Regression

    html nested lists in direction rtl
 • Linear Regression
 • Confidence intervals
 • Part and partial correlations
 • Collinearity diagnostics
 • Durbin-Watson
 • Casewise diagnostics
 • Normal Probability Plot
 • Partial Regression Plots
 • Influence Statistics
 • Predicted Values
 • Variance Inflation Factor (VIF)
 • Tolerance
 • Semi-Partial Correlation
 • Selection Variable
 • Method(Forward, Backward, Stepwise)
 • Hierarchical Multiple Linear Regression
 

رگرسیون خطی

    html nested lists in direction rtl
 • تعریف و بیان جدول ضرایب در یک مدل رگرسیونی به دست آمده
 • مفهوم آماری ضرایب رگرسیونی و مقادیر احتمال مربوط به آن‌ها
 • بررسی تاثیرگذاری معنادار ضرایب مدل رگرسیونی
 • استفاده از نمودارها در نشان دادن مناسبت مدل رگرسیونی
 • نمودار احتمال نرمال
 • نمودار باقیمانده‌ها در مقابل مقادیر برازش شده کمیت پاسخ
 • استفاده از Automatic Linear Modeling در طراحی رگرسیونی
 • ارتباط بین کمیت‌ها/ مدل‌های تجزیه رگرسیون و کاربردهای آن
 • مدل رگرسیون خطی ساده و معادله آن
 • براورد پارامترهای مدل رگرسیونی و روابط آن‌ها
 • بررسی جزء خطا و باقیمانده‌ها در یک مدل رگرسیونی
 • ضریب همبستگی و ضریب تشخیص
 • بررسی جدول ANOVA در یک مدل رگرسیونی و مقدار احتمال آن
 • مدل رگرسیونی چند بعدی با p کمیت مستقل
 • رگرسیون سلسله مراتبی چندگانه
 • انواع گزینه‌ها و تنظیمات نرم‌افزار SPSS در تحلیل رگرسیونی
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد