گراف پد

تحلیل‌های گروهی با نرم‌افزار Prism

 

نرم‌افزار GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده فراوان قرار می‌گیرد. در مجموعه آموزش تحلیل‌های Grouped به بیان آنالیزهای Two-way ANOVA ، Three-way ANOVA ، Multiple T Test و Heat Map پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

مطالب مجموعه آموزش تحلیل‌های گروهی با Prism

Grouped Analysis

    html nested lists in direction rtl
 • Grouped Statistics
 • Two-way & Three-way ANOVA
 • Multiple Comparisons
 • Tukey Test Post Hoc
 • Discovery Multiple T
 • Heat Map
 • q-value
 • P-value
 

تحلیل‌های گروهی

    html nested lists in direction rtl
 • مثال‌های آموزشی، رسم نمودارهای آماری
 • آماره‌های توصیفی و اندازه‌های عددی
 • رسم نمودارهای رنگی هیت مپ
 • مقایسه‌ها و آزمون‌های فرضیه آنالیز واریانس
 • استنباط آماری و تجزیه و تحلیل نتایج مقالات
 • یافتن مقادیر احتمال و معناداری آزمون‌ها
 • مقایسه میانگین توزیع و انحراف معیار
 • تحلیل‌های سطری آنالیز T چندگانه
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد