گراف پد

رسم و طراحی انواع نمودار و گراف‌های آماری با SPSS

 

نرم‌افزار SPSS توانایی و امکانات بسیار زیادی جهت رسم انواع نمودارها و گراف‌های آماری در اختیار دارد. گراف‌ها به دلیل اهمیت آن‌ها در آمار توصیفی و بیان آن‌چه که در داده‌ها اتفاق افتاده است، همواره مورد توجه کاربران و پژوهشگران قرار می‌گیرند. بر مبنای نتایج به دست آمده از نمودارها، می‌توان به تحلیل و گزارش استنباطی و آزمون فرضیه‌های آماری در مراحل بعدی تحلیل، اقدام کرد. در این مجموعه به ارایه و آموزش طراحی و رسم، انواع نمودارهای آماری با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است. در ادامه می‌توانید مطالب این مجموعه را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

مثال‌ها، فایل‌های دیتا و گراف‌ها با SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

145 دقیقه

مطالب رسم انواع نمودارها با نرم‌افزار SPSS

Chart Builder

    html nested lists in direction rtl
 • Simple / Cluster / Stacked Bar
 • Simple / Cluster Error Bar
 • Simple / Multiple Line
 • Simple / Stacked Area
 • Pie/Polar Chart
 • Simple / Stacked Histogram
 • Frequency Polygon
 • Population Pyramid
 • High-Low-Close Chart
 • Simple / Clustered Range Bar
 • Differenced Area
 • Simple / Clustered Box Plot
 • Dual Y Axes with (Categorical) Scale X Axis
 

نمودارها و گراف‌ها

    html nested lists in direction rtl
 • نمودارهای میله‌ای ساده، خوشه‌ای و انباشته
 • گراف خطی ساده و چندگانه
 • نمودارهای سطح ساده و انباشته
 • گراف‌های دایره‌ای
 • نمودارهای همبستگی پراکنش
 • هیستوگرام ساده و انباشته
 • نمودارهای بالا-پایین
 • نمودارهای ساده و خوشه‌ای رنج
 • نمودارهای جعبه‌ای ساده و خوشه‌ای
 • گراف‌های دو محوری (یک X و دو Y(
 • استفاده از آماره‌های توصیفی در رسم نمودارها
 • تنظیمات نرم‌افزار SPSS جهت رسم نمودارها
 • استفاده از Panelهای سطری و ستونی
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد