گراف پد

تحلیل‌های توصیفی با نرم‌افزار SPSS

 

در این مجموعه آموزشی به مبحث تحلیل‌های توصیفی (Descriptive Analysis) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام آن‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل مهم‌ترین بخش‌های یک تحلیل توصیفی را معرفی کرده و کاربرد هر یک را با ذکر مثال بیان می‌کند. آماره‌های توصیفی، تحلیل‌های فراوانی، کاوش Explore در تحلیل‌های توصیفی، تحلیل فراوانی مجموع دستیابی بدون تکرار TURF Analysis و تحلیل نسبت Ratio Analysis همراه با بیان نمودارها و جدول‌های آماری، در این مجموعه بیان شده است.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

مثال‌ها و تحلیل با نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

220 دقیقه

تماس و مشاوره با گراف پد