گراف پد

تحلیل‌های همبستگی با نرم‌افزار SPSS

 

در این مجموعه آموزشی به بیان ارتباط و ضرایب همبستگی Correlation Coefficients و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار SPSS پرداخته شده است. ما در این مجموعه به بررسی ضرایب همبستگی پیرسن، اسپیرمن و کندال، فواصل اطمینان آن‌ها، ضریب همبستگی جزئی و ضرایب همبستگی جداول توافقی، می‌پردازیم و کاربرد هر یک از آن‌‌ها را با ذکر مثال بیان می‌کنیم.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

مثال‌ها و تحلیل با SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

100 دقیقه

تحلیل‌های همبستگی با نرم‌افزار SPSS

html nested lists in direction rtl
  • ارتباط بین کمیت‌ها/ مولفه‌های عددی ضریب همبستگی (Correlation)
  • تعریف و توضیح ضریب همبستگی پیرسن (Pearson) و موارد کاربرد آن
  • تعریف و توضیح ضریب همبستگی اسپیرمن (Spearman) و موارد کاربرد آن
  • چگونگی رسم نمودارهای آماری پراکنش مرتبط با ضرایب همبستگی
  • ارتباط بین کمیت‌ها/ مولفه‌های عددی ضریب همبستگی
  • تعریف و توضیح ضریب همبستگی کندال (Kendall’s) و موارد کاربرد آن
  • ضریب همبستگی جزئی Partial Correlation
  • ضریب همبستگی C، فی Phi و کرامر Cramer’s V
  • ضرایب همبستگی گاما Gamma، سامرز Somers’ d در نرم‌افزار SPSS
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد