گراف پد

تحلیل‌های احتمالی Contingency با Prism

 

GraphPad Prism از جمله نرم‌افزار‌های مناسب و مطلوب آماری است که به ویژه در علوم پزشکی و زیستی مورد استفاده قرار می‌گیرد. ما در این مجموعه آموزشی به بیان تحلیل‌های احتمالی Contingency مانند آنالیزهای Chi Square و Fishers Exact Test با استفاده از نرم‌افزار گراف پد پرداخته‌ایم. در پایین صفحه می‌توانید توضیحات و سرفصل مطالب ارایه شده را مشاهده کنید.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

45 اسلاید، مثال و فایل‌های Prism
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

75 دقیقه

مطالب تحلیل‌های احتمالی Contingency با Prism

Contingency Tests

    html nested lists in direction rtl
 • Fishers Exact Test
 • Chi-square Test
 • Odds Ration
 •  Percentage of row
 • Relative Risk
 • Effect Size
 • Attributable Risk
 • Number needed to treat
 

تحلیل‌های احتمالی

    html nested lists in direction rtl
 • مثال‌های آموزشی، رسم جداول و نمودارهای آماری
 • آزمون دقیق فیشر و کای دو
 • تحلیل‌های گذشته نگر و آینده نگر
 • اندازه اثر و ریسک نسبی
 • نسبت بخت و اختلاف بین نسبت‌ها
 • کسر از کل، ستونی و سطری
 • تعداد فراوانی افراد مورد نیاز
 • رسم نمودار در تحلیل‌های فراوانی
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد