گراف پد

آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS

 

در این مجموعه آموزشی به مبحث آزمون‌های پارامتری (Parametric Tests) و کاربردهای آن و همچنین روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار تحلیل آماری SPSS پرداخته شده است. این آموزش به صورت یک مجموعه کامل، مهم‌ترین آزمون‌های مقایسه پارامتری شامل One Sample T-Test Two Independent Samples T-Test ، Two Paired Samples T-Test و One-way ANOVA معرفی کرده و کاربرد آن‌ها را با مثال بیان می‌کند.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

105 اسلاید، فایل و مثال‌های نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

80 دقیقه

مطالب آزمون‌های مقایسه پارامتری با نرم‌افزار SPSS

تحلیل‌های پارامتری

    html nested lists in direction rtl
 • تعریف یک فرضیه آماری و اجزای تشکیل دهنده آن
 • آزمون‌های فرضیه آماری در بیش از دو جامعه
 • آنالیز واریانس و استفاده از توزیع آماری F
 • رسم نمودارهای آنالیز واریانس
 • جدول آنالیز واریانس و فرمول‌های آماری مربوطه
 • استفاده از آزمون‌های دوگانه در آنالیز واریانس و Post Hoc
 • تفسیر جدول مقایسه‌های چندگانه در آنالیز واریانس
 

آزمون‌های مقایسه‌ای

    html nested lists in direction rtl
 • بیان آزمون‌های پارامتری و کاربردهای آن
 • نحوه بیان و نگارش فرضیه‌های آماری، فرض صفر و مقابل
 • بررسی آزمون‌های میانگین و نسبت در یک جامعه
 • مفهوم مقدار احتمال (P-value) و سطح معنی‌داری
 • آزمون‌های پارامتری دو جامعه مستقل و رسم نمودار
 • آزمون‌های وابسته دو جامعه وابسته و رسم نمودار
 • چگونگی یافتن Error Bar در یک تحقیق
 

تماس و مشاوره با گراف‌پد