گراف پد

خوشه بندی داده ها Clustering Analysis با نرم افزار Minitab

 

در این مجموعه آموزشی به موضوع خوشه‌بندی و روش انجام این تحلیل‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری Minitab پرداخته شده است. این آموزش به بیان آنالیزهای Cluster Observation، Cluster Variables و Cluster K-Means پرداخته شده است.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

فایل‌ها و مثال‌های نرم‌افزار Minitab
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

60 دقیقه

مطالب خوشه بندی داده ها Clustering Analysis با نرم افزار Minitab

Clustering

    html nested lists in direction rtl
 • Amalgamation Steps
 • Similarity level
 • Clusters joined
 • Final Partition
 • Dendrogram
 • Cluster Centroids
 • Distances Between Cluster
 • Number of Observation
 

خوشه‌بندی داده‌ها

    html nested lists in direction rtl
 • روش گام به گام خوشه‌بندی
 • سطح تشابه خوشه‌ها
 • نقطه برش Cut off
 • فاصله خوشه‌ها از یکدیگر
 • همبستگی کمیت‌ها Variables
 • تنظیمات آنالیز خوشه‌بندی
 • قرار گرفتن هر مشاهده در یک خوشه
 • اثر و فاصله هر Variable از هر خوشه
 

تماس و مشاوره با گراف پد