گراف پد

آزمون کای دو Chi-square، برازندگی توزیع و مقایسه‌های Pairwise Z-Tests

 

در این مجموعه آموزشی کاربردهای آزمون‌های استقلال و برازندگی توزیع کای-اسکوئر (Chi-square Tests) و همچنین روش انجام این آزمون‌ها با استفاده از نرم‌افزار آماری SPSS ارایه شده است. از کاربردهای رایج و مفید آزمون کای-اسکوئر، بررسی فرض استقلال و یا وابستگی دو کمیت گروه‌بندی شده، با یکدیگر است. فرض کنید دو کمیت و ویژگی A و B موجود است، می‌خواهیم براساس فرض صفر آزمون کنیم آیا این دو کمیت از یکدیگر مستقل هستند و یا این‌که بر روی هم تاثیر می‌گذارند. از دیگر کاربردهای آزمون کای-اسکوئر طراحی فرایندی است که از طریق آن قادر خواهیم بود به این سوال پاسخ دهیم آیا مشاهدات از مدل احتمال و توزیع خاص پیروی می‌کنند و یا خیر. از دیگر موضوعات این مجموعه مقایسه‌های چندگانه Pairwise Z-Tests می‌باشد.

iconspace_Presentation_1_54px-512

مثال و فایل نرم‌افزار

32 اسلاید، فایل و مثال نرم‌افزار SPSS
iconspace_Computer_54px-512

ویدئو

80 دقیقه

مطالب آزمون کای دو، برازندگی توزیع و مقایسه‌های Pairwise Z-Tests

برازندگی توزیع

    html nested lists in direction rtl
 • برازندگی توزیع چیست؟
 • نحوه وزن‌دهی مشاهدات
 • کاربردهای آزمون کای-اسکوئر
 • تحلیل نتایج آزمون نیکویی برازش
 • مدل توزیع احتمال و آزمون کای دو
 • انجام آزمون نیکویی برازش در SPSS
 • فرضیه‌ها و آماره آزمون برازندگی توزیع
 • طراحی آزمون کای دو در برازندگی توزیع
 • رسم نمودار در آزمون استقلال کای-اسکوئر
 • استفاده از آزمون کای دو در تحلیل برازندگی
 • جدول برهم‌کنش کمیت‌های گروه‌بندی شده
 • جدول توافقی و تحلیل نتایج مدل توزیع احتمال
 • طراحی ساختار فرضیه‌های آزمون و وزن‌دهی داده‌ها
 

آزمون کای دو

    html nested lists in direction rtl
 • تحلیل نمودار آزمون کای-اسکوئر
 • استفاده از نرم‌افزار در آزمون کای-اسکوئر
 • تحلیل نتایج آزمون استقلال کای-اسکوئر
 • آماره آزمون کای-اسکوئر در فرضیه استقلال
 • آزمون کای-اسکوئر و فرضیه استقلال کمیت‌ها
 • گزینه‌های نرم‌افزار در انجام آزمون کای-اسکوئر
 • چگونه آزمون کای دو را با SPSS انجام دهیم؟
 • جدول توافقی مقادیر مشاهده شده و مورد انتظار
 • مثال استفاده آزمون کای-اسکوئر در فرضیه استقلال
 • طراحی ساختار آزمون کای-اسکوئر در فرضیه استقلال
 • فرضیه‌ها و وزن‌دهی مشاهدات در آزمون کای-اسکوئر
 • جدول فراوانی و درصدهای سطری-ستونی آزمون کای دو
 • فرضیه‌ها و استفاده از SPSS در طراحی آزمون استقلال
 • آزمون‌های چندگانه Pairwise Z-Tests
 

تماس و مشاوره با گراف پد